ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 12 :TOR ของเว็บช่วยชาติ

ช่วงนี้มีการเริ่มต้นนับศูนย์เรื่องการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินของเว็บช่วยชาติใหม่ ผมนำ TOR ของรัฐบาลมาให้ลองดูกันนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะดู TOR เปิดเผยของโครงการอื่นลองดูได้ที่ ประกาศเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อของรัฐบาล

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Chuaichart.com เพื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก โดยดำเนินการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศเพิ่มเติมจากวงเงินงบประมาณที่เคยได้จัดสรรเดิม เพื่อให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึง และมุ่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน ในรูปแบบของ ?โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน? ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ลงมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และให้มีสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เรียกชื่อย่อว่า สพช. เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างประโยชน์โดยส่วนรวมแก่หมู่บ้านและชุมชน บรรลุเป้าประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่วประเทศ ชุมชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึง ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายในการจัดสร้างสื่อเว็ปไซต์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินงานของโครงการ เป็นช่องทางในการสื่อสารของคณะทำงานสู่ภาคประชาชน รับข้อมูลความต้องการ และข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายบริหาร ผู้ดำเนินงาน สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการในมิติต่างๆ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว และสามารถสะท้อนให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด-ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถจัดสรรงบประมาณ/กระจายงบประมาณให้ชุมชนโดยตรงครบถ้วนทุกชุมชน

ด้วยการนี้จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาเว็ปไซต์ Chuaichart.com เพื่อเป็นส่วนประกอบในการเปิดพื้นที่ของการนำเสนอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และสามารถแสดงภาพรวมของโครงการเชิงนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ชุมชนที่ดำเนินโครงการสามารถเห็นความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินโครงการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อจัดทำเว็ปไซต์ สร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินงานของโครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ผู้ร่วมดำเนินงาน และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง

2.2 เพื่อจัดทำเว็ปไซต์ สร้างระบบการสื่อสารสองทางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

3. คุณลักษณะเฉพาะ

ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์ http://www.chuaichart.com ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้

1. หน้าแรก

2. นโยบายและมาตรการ

2.1. นโยบายต่างๆ

2.2. ยุุทธศาสตร์

2.3. มาตรการ

3. ประชาชนได้อะไร

3.1. ผลที่คาดหวังจากมาตรการต่างๆ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มประชาชน

4. ความคืบหน้าโครงการ

4.1. รายละเอียดของโครงการและผู้รับผิดชอบ สถานะปัจจุบัน รวมถึงการร้องเรียน เสนอแนะ

5. แบ่งปันเรื่องราว

5.1. การเสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ ทั้งต่อประชาชนด้วยกัน และต่อรัฐบาล

5.2. ร้องเรียนปัญหา

5.3. แบ่งปันประสบการณ์ เล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับโครงการ

6. ถาม-ตอบ

7. ติดต่อเรา

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. เว็บไซต์ที่จัดทํามีการใช้เทคนิค Animation ในหน้า Home Page โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความรวดเร็วในการเรียกดู สามารถจัดทํา POPUP Windows ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. สามารถจัดทําเว็บหน่วยงานย่อยหรือเว็บศูนย์ข้อมูลต่างๆ ตามต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถจัดการ content ได้สะดวก รวดเร็ว ในลักษณะที่เป็น Dynamic สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข่าวสารและข้อมูลที่นําขึ้นเว็บได้โดยง่าย หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Multimedia , Image , Text , Sound , video streaming หรือ link ภายใน web page ได้ สามารถปรับแต่ง ข้อความ ต่างๆได้ตามความต้องการ
4. สามารถรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถทําเป็นรายงานได้
5. มีกระดานสนทนา (Web Board) ที่สามารถสร้างกระทู้ เพิ่มกระทู้ หรือลบกระทู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้ได้ และสามารถทําเป็นรายงานได้
6. สามารถทําแบบประชาวิจารณ์ หรือทําโพล (Poll) ผ่านจากหน้าเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทําเป็นรายงานได้
7. สามารถรับข้อคิดเห็นติชม สอบถามข้อมูล และข้อร้องเรียนจากทางเว็บไซต์ได้(Feed Back) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทําเป็นรายงานี้โดยแยกส่วนระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานภายในองค์กร
8. สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งแบบระบุเงื่อนไขหรือค้นหาตามหัวข้อ Content ต่างๆ
9. จัดทําแผนผังเว็บไซต์ (Site map) ของเว็บไซต์ ได้โดยอัตโนมัติ สามารถแสดงหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย โครงสร้างของหมวดหมู่
10. สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าขณะนี้มีจํานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อยู่เป็นจํานวนเท่าไร( Online Users ) และ สามารถนับจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Counter) เมื่อเข้าสู่หน้าจอจะสามารถเห็นยอดผู้เข้าชมในหน้าหลักเว็บไซต์ได้โดยง่าย และ จัดทํารายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์(Visitor stats)
11. งานรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ User และ Password Logon สําหรับผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานบางกลุ่ม
12. มีการกําหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ สามารถกําหนดสิทธิให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์ได้หลายคน ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดสิทธิของผู้เข้าใช้งานได้อย่างน้อย 3 ประเภท

? ผู้กรอกข้อมูล

? ผู้กําหนดเนื้อหา และตรวจสอบเนื้อหา

? ผู้ดูแลเว็บไซต์

ขั้นตอนการทํางานนําข้อมูลขึ้นเว็บไซต์มี 3 ขั้นตอน

? กรอกข้อมูล

? แก้ไขข้อมูลและตรวจสอบ

? นําขึ้นเผยแพร่

1. มีส่วนของการจัดการแฟ้มข้อมูลที่ทํา การ upload เข้าไปใน website เช่น แฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม (attach file) แฟ้มรูปภาพ (graphic file) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ download ไปใช้งานได้โดยเครื่องมือในการจัดการแฟ้มข้อมูลและการ upload file สามารถใช้งานผ่านทาง web browser ได้โดยตรง สามารถแนบไฟล์ เช่น JPG,GIF และอื่น ๆ
2. มีระบบจัดการเนื้อหาข้อมูลบนเว็บเพจ ให้สามารถจัดการข้อมูลที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบ ไมาว่าจะเป็น Multimedia , Image , Text , Sound , video streaming หรือ link ภายใน web page ได้ สามารถปรับแต่งข้อความ กําหนดรูปแบบการจัดวางย่อหน้า การตําแหน่ง และองค์ประกอบต่างๆได้ตามความต้องการ มีเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขตารางรวมทั้งกําหนดคุณลักษณะของตาราง เช่น ขนาดขอบเขต (border) สีตาราง (border color) สีพื้น (backgroundcolor) และการจัดตําแหน่ง (alignment) ได้

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1 การรวบรวมและการจำแนกข้อมูลโดยการวิเคราะห์และสรุปประเด็น ออกแบบ และ สร้างสรรค์กระบวนการนำเสนอที่เหมาะ สม ซึ่งมีรองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูล, ภาพนึ่ง, ภาพ เคลื่อนไหว, VDO Presentation, Podcast, ฺBlog/RSS feed และจัดทำการออกแบบโครงสร้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจรณาอนุมัติดำเนินการ

4.2 พัฒนาเว็ปไซต์ตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.1

4.3 เปิดทดลองการใช้งาน และปรับแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดในข้อ 4.1

4.4 ดำเนินการติดตั้งเว็ปไซต์ในพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนด

4.5 ให้คำปรึกษา และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ของเว็บไซต์แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ

4.6 จัดทำคู่มือการใช้งาน และรายงานทางเทคนิคส่งมอบแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

5. ผลงานที่จะส่งมอบ

การดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยในระหว่างการดำเนินงานต้องจะส่งมอบงาน ดังนี้

5.1 รายละเอียดของข้อความ และสื่อ ที่จะบรรจุในหน้าเว็ปแต่ละหน้า

5.2 แบบโครงสร้างเว็ปไซต์

5.3 รายงานผลการทดสอบการใช้งาน

5.4 คู่มือการใช้งาน

5.5 รายงานทางเทคนิค

5.6 สำเนาเว็ปไซต์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ระยะเวลาในการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะส่งมอบผลงานในโครงการฯ ทั้งหมด ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน แต่อย่างไรก็ตามผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จได้ก่อนระยะเวลาที่ กําหนดได้ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบผลงานแต่ละงวดงานดังต่อไปนี้

6.1 สjงมอบผลงานและเอกสารให้ แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันหลังลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบด้วยรายการที่จะส่งมอบ ดังนี้

6.1.1รายงานผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเบื้องต้นพร้อมแผนการดําเนินการจัดทําระบบเว็บไซต์ จํานวน 1 ชุด

6.1.2 ส่งมอบเค้าโครงการศึกษารูปแบบ และลักษณะของเว็บไซต์ จํานวน 1 ชุด

6.1.3 ต้นแบบการออกแบบเว็บไซต และผังโครงสร้างเว็บไซต์ จํานวน 1 ชุด

6.1.4 ส่งมอบเว็บไซต์ผ่านบราวเซอร์ระบบอินเตอร์เน็ตภายใต้ชื่อโดเมน http://www.chuaichart.com

6.1.5 รายงานผลการทดสอบการใช้งาน

6.1.6 คู่มือการดูแล และการใช้งานระบบเว็บไซต์ ของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ

6.1.7 รายงานทางเทคนิค จํานวน 5 ชุด

6.1.8 สำเนาเว็ปไซต์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ระยะเวลาการดำเนินการ

ส่งของภายใน 30 วัน


รวบรวมโพสเกี่ยวกับการทำเว็บช่วยชาติ.com ทั้งหมดครับ
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 0 : Proposal และ Quotation
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 1 ( recovery.go.th )
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 2 ( recovery.go.th )
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 3 Hosting ที่ไหนดี?
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 4 ประชุมใหญ่มาก
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 5 ( chuaichart.com ) ม็อบปิดทำเนียบ
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 6 : แดงทั้งแผ่นดินแล้วผมจะได้เงินมั้ยเนี่ย
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 7 : เว็บช่วยชาติสมบูรณ์ นายกเปิดตัว
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 8 : เทคนิคต่างๆ ในการทำเว็บไซท์
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 9 : Feedback ต่างๆหลังจากเว็บช่วยชาติเปิดตัว
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 10 : รัฐบาลควรจะจัดการข้อมูล/ตอบคำถามจากประชาชนอย่างไร
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 11 : เริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ใน process การเบิกจ่ายเงิน !