ตัวอย่าง ใบเสนอราคา ในเชิง Man-day , Quotation Sample

ตัวอย่างใบเสนอราคา Quotation ในเชิง Man-day สามารถทำได้โดยประมาณเวลาที่แต่ละตำแหน่งซึ่งมี Rate Card (ราคาค่าแรง) ตามมาตรฐาน และทำการประมาณจำนวนเวลาทำงานในแต่ละงาน จากนั้นรวมสรุปให้ลูกค้า ในกรณีที่เกิดการต่อรองราคา เราก็สามารถที่จะต่อรองการทำงานเพื่อลดเวลาได้เช่นกัน

โพสที่เกี่ยวข้อง
ทำเว็บธนาคาร ตอนที่ 0 : proposal และ ต้นทุนโดยประมาณ
Customization และ Template : ปัญหาทัศนคติด้าน Manday ของไทย
การคิดราคาเว็บ : ว่าด้วยความหมายใน Quotation/เปรียบเว็บกับบ้าน
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 0 : Proposal และ Quotation

DESCRIPTIONS

PRICE

ภาพรวมของระบบ และการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง

รวมรวม และวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกลาง (ER Diagram)

  • สรุประบบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Project Manager 5 Man-day

System Analyst 5 Man-day

Programmer 0 Man-day

Interface Designer 0 Man-day

70000

ระบบบริหารข้อมูลสินค้า

ระบบการแสดงสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

สินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน โดยสามารถเพิ่ม ลดหมวดหมู่ได้

สามารถแบ่งเป็นหมวดสินค้าย่อยได้ ไม่จำกัดหมวดย่อย

ไม่จำกัดจำนวนสินค้าในการแสดงผล

  • ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าได้เอง

Project Manager 3 Man-day

System Analyst 1 Man-day

Programmer 5 Man-day

Interface Designer 5 Man-day

70000

ระบบสมาชิก

ระบบลงทะเบียนสมาชิกบนหน้าเว็บไซต์

กำหนดแบบฟอร์มการลงทะเบียน ความยาวไม่เกินหน้า A4 user

กำหนด username & password ในการลงทะเบียนได้เอง

ระบบส่งอีเมลกลับ user เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกได้

ระดับการใช้งานของสมาชิกสูงสุด ไม่เกิน 3 ระดับ

ระบบเก็บฐานข้อมูลสมาชิก โดย admin สามารถเรียกดูกลุ่มของ

สมาชิกในฐานข้อมูลได้ไม่เกิน 5 ประเภทเงื่อนไข เช่น ตามเพศ,

ตามอายุ, ตามอาชีพ, ตามพื้นที่พักอาศัย เป็นต้น

  • ระบบสามารถเก็บประวัติการซื้อย้อนหลังของสมาชิกแต่ละ user ได้

Project Manager 3 Man-day

System Analyst 2 Man-day

Programmer 4 Man-day

Interface Designer 5 Man-day

71000

ระบบฐานข้อมูลการสั่งซื้อ

ระบบคำนวณค่าสินค้าในการสั่งซื้อแบบมีเงื่อนไข เช่น สถานะการ

สั่งซื้อว่าได้ เมื่อไหร่ ขาดสินค้าชิ้นใดบ้าง

Project Manager 2 Man-day

System Analyst 2 Man-day

Programmer 3 Man-day

Interface Designer 4 Man-day

55000

ระบบรายงานแผนการผลิต

ฝ่ายวางแผนการผลิตเป็นผู้ออกรายงาน

ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลออกในรูปไฟด์ Excel ได้

ฝ่ายบริการลูกค้าที่อนุมัติคำสั่งซื้อสามารถตรวจสอบแผนการผลิต

ก่อนอนุมัติได้

Project Manager 3 Man-day

System Analyst 2 Man-day

Programmer 5 Man-day

Interface Designer 5 Man-day

76000

ระบบส่งคำสั่งซื้อเข้า winfeed

  • ระบบที่เชื่อมต่อกับ winfeed เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้าเป็นผูอนุมัติ

Project Manager 5 Man-day

System Analyst 6 Man-day

Programmer 10 Man-day

Interface Designer 4 Man-day

138000

ระบบรายงานสินค้าคงคลัง (Stock)

ระบบรายงานสินค้าคงคลัง เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถตรวจ

สอบ stock ก่อนอนุมัติได้ (เชื่อมต่อกับ winfeed)

Project Manager 4 Man-day

System Analyst 4 Man-day

Programmer 8 Man-day

Interface Designer 3 Man-day

105000

ระบบรายงานสถานะคำสั่งซื้อ

ระบบรายงานสถานะ ดังนี้ รออนุมัติ, ผ่านการอนุมัติแล้ว,

การจัดสายส่งสินค้า, การจ่ายสินค้า, การ load สินค้า,

การเปิดใบแจ้งหนี้ โดยเชื่อมต่อกับระบบ winfeed

Project Manager 4 Man-day

System Analyst 4 Man-day

Programmer 7 Man-day

Interface Designer 4 Man-day

103000

ระบบรายงานผลการส่งสินค้า

ระบบสามารถเก็บเป็นประวัติการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยเชื่อมต่อกับ

ระบบ winfeed

Project Manager 3 Man-day

System Analyst 3 Man-day

Programmer 4 Man-day

Interface Designer 4 Man-day

74000

ระบบรายงานความคืบหน้าการส่งสินค้า

  • ระบบรองรับการอัพเดตสถานะการส่ง ทั้ง SMS หรือ GPS
  • ออกรายงานสรุปความคืบหน้าการส่งสินค้าได้
  • มีระบบเชื่อมต่อ (API) เพื่อรับข้อมูลสถานะการส่ง แต่ไม่ครอบคลุมโมดูลการรับค่า SMS และไม่ครอบคลุมโมดูลการรับค่า GPS (โมดูลทั้งสองแบบนี้ ต้องเขียนขึ้นหลังจากตัดสินใจว่าจะ update แบบอัตโนมัติผ่านระบบใดก่อน)

Project Manager 3 Man-day

System Analyst 4 Man-day

Programmer 5 Man-day

Interface Designer 5 Man-day

88000

รวมราคา

850000

หมายเหตุ

Project Manager 

คือผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ดูแลภาพรวมของระบบ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

System Analyst 

คือผู้วิเคราะห์ระบบ โดยเก็บความต้องการต่างๆของโครงงานมาสร้างผังการทำงาน และออกแบบระบบฐานข้อมูล

Programmer

คือผู้เขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์) โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ต่างๆ ของ System Analyst มาเขียนเป็นชุดคำสั่ง โดยให้ข้อมูลออกมาที่หน้าจอ ตามการออกแบบของ Interface Designer

Interface Designer

คือผู้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interface) ซึ่งนำข้อมูลการวิเคราะห์จาก System Analyst มาสร้างเป็นกราฟฟิค เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อระบบได้

Man-day

คือค่าจ้างทำงานโดยคิดต่อวัน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสาร, ค่าเดินทาง, ลิขสิทธิ์, คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ โดย 1 Man-day มีรายละเอียดดังนี้

Project Manager and Consultation 8,000 บาท

System Analyst 6,000 บาท

Programmer 5,000 บาท

Interface Designer 3,000 บาท