แปลเพลงลูกอมเป็นสก๊อย แล้วแปลกลับเป็นไทย 4 รอบ

เนื่องจากพบว่าเว็บนี้แปลไทยเป็นภาษาสก๊อย http://narze.github.com/toSkoy/
และเว็บนี้แปลภาษาสก๊อยกลับเป็นภาษาไทยครับ http://hybridknight.github.com/skoi2thai/
และล่าสุดอันนี้แปลกลับไปกลับมาในเว็บเดียวกัน http://anime.sggth.com/Skoy/index.html

เห็นว่าทีม @narze, @dtinth, @ncpeak ออกแบไต๋ไปเรียบร้อยแล้ว 😛

เลยทดลองเอาเนื้อเพลงลูกอมมาแปลกลับไปกลับมา 4 รอบครับ ได้เป็นดังนี้ (ด้านล่างคือแปลกลับเป็นไทยแล้ว)

เพลงลูกอม แปลเป็นสก๊อยแล้วกลับไปไทย 4 รอบ

ฯัาบ์ป์ยคืฯที่ฟาาฯัาฯเต็ฒปัาบ์ซ์ยดาวยแษงไฟ
เราโอบกอดกำซ์ผ์ลแลาฒองไปซ์บฯฟาาไกล
ษุดหัวใจ ษุดษายตา มีแต่เรา
ดวงจับ์ลทร์ล่องลอยแลาฒอบควาฒรัขให้ห์กัห์ล
ขอบคูป์ลวับ์ลนี้๋๋๋ที่คอยดูแลรัขฉันห์ จวกหัวใจ จวกนี้ปัาบ์ษ์ยมีแต่เทอ

จะมีเพียงเทอรัห์ขเพียงแต่เทอ
โอบกอดเทอดาวยรัข รัขที่ห่วงใย
ใจฉันษ์ซ์ให้ป์เทอมัฌ์ลเป็ฯของเทอรูง์ษ์วษ์ไหม
ทูขป์คำมัห์ลกลั่นออกมาจาป์กหัวใจ

เราจะลอยขาาฒฟาาท่าฒกลางหมู่ดาว
จะฒรัาล์ยมีควาฒเหงาเขาามากล่ำกลาย
เพลงนิ๋๋เพื่อเทอฒันเป็ฯของเทอรูง์ห์วไหฒ
ษัยยาจะดูแลเทอจาฌ์กนิ๋ ตลอดไปป์ป์

ทีแรกว่าจะแปลเพลงชาติ แต่กลัวติดคุกครับ ไปลองกันเองนะครับ 😛

ภาษาราบเรียบ

ช่วงนี้เห็นมีภาษาราบเรียบด้วย เห็นครั้งแรกที่ @lewcpe เอามา แต่เข้าใจว่าน่าจะมีนานแล้วครับ คือภาษาไทยมีปัญหาเรื่องสระลอยและมีความยุ่งยากในการกรอกเอกสารคอมพิวเตอร์พอสมควร

ล่าสุดพบว่า @@shellingz ทำเว็บ convert ภาษาราบเรียบมาแล้ว!

เข้าไปที่
http://sandbox.shelling.in.th/middlelang/

เนอเพลงลกอม ภาษาราบเรยบ

เนคนทพานนเตมเบดวยแลงเพ
เราเอบกอดกนและมองเบบนพาเกล
ลดหวเจ ลดลายตา มแตเรา
ดวงจนทรลองลอยและมอบความรกเหกน
ขอบคณวนนทคอยดแลรกฉน จากหวเจ จากนเบมแตเธอ

ฉนเมรวาวนพรงน ดวงดาวจะหายเบเหน
ฉนเมรวาวนพรงนทองพาจะเบนเขนเร
แตฉนกรหวเจของฉน

จะมเพยงเธอรกเพยงแตเธอ
เอบกอดเธอดวยรก รกทหวงเย
เจฉนเหเธอมนเบนของเธอรเหม
ทกคามนกลนออกมาจากหวเจ

เราจะลอยขามพาทามกลางหมดาว
จะเมมความเหงาเขามากลากลาย
เพลงนเพอเธอมนเบนของเธอรเหม
ลาจะดแลเธอจากน ตลอดเบ

เอาภาษาราบเรียบไปแปลงเป็นสก๊อยอีกที

ไม้ตรียังตามมาได้ไงฟระ -_-”

เณฃ๊ลธพ๊ฯณเฏฒเบฎวญแลงเภ
เลาเฮบกอฎกณแล๊ฒฮงเบบฯภ๊เกล
ลฎหวเจ ลฎล๊ญฏ๊ ฒแฏเลา
ฎวงจณธรลฮงลฮญแล๊ฒอบคว๊มรกเหค์ษ์กณ
ฆอบคนวณฯธคอญฎแลรกช๋ฯ จ๊กหวเจ จ๊กณเบฒแฏเธอ

ช๋ณเมรว๊วฯพรงณ ฎวงฎ๊วจ่ห๊ษ์าญเบเหฯ
ช๋นเฒรว๊วณภรงณธฮงพ๊จ่เบฯเฆฯเร
แฏช๋ณกรหวเจฆองช๋น

จ่มเพยงเธอรกเพยงแฏเธอ
เอบกอฎเธฮฎวยรก รกธหวงเย
เจช๋นเหเธฮฒณเบฯฆฮงเธอรเหฒ
ธกค๊ฒนกลฯฮอกม่จ๊กหวเจ

เลาจ่ลฮญฆ๊มภ๊ธ๊มกล๊งหมฎ๊ว
จ่เมฒคว๊ฒเหง๊เฆ๊ม่กล๊กล๊ย
เพลงณเภฮเธอฒณเบนฆองเธอรเหม
ล๊จ่ฎแลเธอจ๊กน ฏลฮฎเบ