โครงการ น้ำใจของท่าน อาสาปันสู่ชุมชน

thaiflood

ด้านล่างเป็นข้อความที่ @iwhale ร่างขึ้นครับ หากเห็นว่าโครงการมีประโยชน์รบกวนช่วยส่งต่อด้วยครับ 🙂

“จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลาย พื้นที่ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ หากแต่ท่ามกลางพิบัติภัยใหญ่หลวงนี้ได้ นำมาสู่การช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกัน ทั้งลงแรงอาสา ทั้งบริจาคสิ่งของ และรวมทั้งการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อ ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องผู้ประสบภัย นี่คือ น้ำใจอันสูงค่าที่พี่น้องคนไทยหยิบยื่นให้แก่กัน

ด้วย เหตุนี้เอง เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในฐานะข่ายความร่วมมือของคนอาสากลุ่มต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนยอมรับในกระบวนการทำงานของเครือข่าย และไว้วางใจที่จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ผ่านช่องทางที่เครือข่ายได้จัดทำไว้ เครือข่ายฯ จึงมีแผนการดำเนินการที่จะใช้ทุนทรัพย์ที่พี่น้องประชาชน ร่วมกันบริจาคทุกบาททุกสตางค์นี้อย่างคุ้มค่า และกระจายถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

โครงการ “น้ำใจของท่าน อาสาปันสู่ชุมชน” จึงเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้คนอาสา กลุ่มอาสาที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีแหล่ง ทุนทรัพย์ในการนำไปจัดสรรซื้อหาสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ แก่พี่น้องผู้ประสบภัย คนอาสา/ กลุ่มอาสา หรือเครือข่ายภาคีที่เชื่อม ประสานกับชุมชนที่บรรเทาภัย สามารถแสดงความประสงค์ขอรับทุนบริจาคไปใช้ ประโยชน์ เพื่อการบรรเทาทุกข์ได้ดังนี้ โดยการจัดทำข้อมูลส่งมาที่ เครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังนี้

1.ข้อมูลพื้นที่

– ชื่อพื้นที่/ ชุมชน ที่ประสบภัย (หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) ………………..

– สถานการณ์ความเดือดร้อน ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

(เช่น น้ำป่าไหลหลากเข้ามา ชาวบ้านไม่ทันตั้งตัว น้ำสูงเท่าหลังคาบ้านชั้นสอง ตอนนี้น้ำก็ยังไม่ลด มีบ้านหลายหลังหลังคาเปิด หลายหลังมีคนชรา เด็ก คนท้อง ..ฯลฯ บรรยายภาพความเดือดร้อนที่ชัดเจน)

– จำนวนครัวเรือนที่เดือดร้อน ……..(ทั้งพื้นที่หากเป็นระดับหมู่ มีกี่ครัวเรือน คนกี่คน หากเป็นระดับตำบล มีกี่หมู่)

2.ข้อมูลอาสา ผู้ขอรับทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– ชื่อ อายุ ที่อยู่ การศึกษา ……………………………

– ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับชุมชน
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(คนทำงานในพื้นที่, ภาคีเครือข่าย, แกนนำเยาวชนในหมู่บ้าน, ทีมอาสาที่เห็นปัญหาจึงอยากช่วย, ฯลฯ)

– เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, อีเมล์และ twitter (ถ้ามี)
………………………………………………………………

3. ข้อมูลความต้องการ

– ความต้องการเบื้องต้นเร่งด่วน
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(ระบุภาพรวมคร่าวๆ เช่น ข้าวสาร วัสดุก่อสร้าง หลังคา ถังน้ำ อาจยังระบุเป็นกี่ชิ้น กี่ชุด กี่อันยาก แต่หากสามารถระบุชัดเจนได้ กรุณาระบุจำนวนและปริมาณที่ต้องการเบื้องต้นเร่งด่วนจริงๆ)

4. ต่อมืออาสา

– ประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาสาต้องใช้ในการลงไปช่วยเหลือ
………………………………………………………………
(เป็นความจริงที่ว่า คนอาสาทำด้วยใจ และการต้องมาจัดการเช่นนี้ ถือว่าเสียสละมากแล้ว ทางโครงการจึงอยาก ช่วยต่อมืออาสาเป็นการสนับสนุนเงินค่าประสานงานด้วย เช่น ค่าน้ำมันที่ต้องขนของไปส่งในพื้นที่ ค่าดำเนินการต้องไปซิ้อสิ่งของ ฯลฯ อาจไม่ใช่ตัวเลขที่มากนัก แต่ก็ไม่น้อยไปจนทำงานไม่ได้จริง โดยใช้เงินจากแหล่งอื่นมาสนับสนุน เพื่อให้กองทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่)

5. ข้อมูล คนในพื้นที่ประสบ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้

– ชื่้อ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน คนในพื้นที่ …………………………………………….
– เบอร์ติดต่อ, อีเมล ทวิตเตอร์ (ถ้ามี) ………………………………………….
– ชื่อ ของหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ที่ได้ประสานงานด้วย
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

6. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการทำงานเรื่องการบรรเทาทุกข์

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้ทุนบริจาคช่วยผู้ประสบภัย : ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์เป็นตัวตั้ง โดยทีมข้อมูล, ทีมแผนที่และ เครือข่ายในชุมชนของเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จะร่วมกันพิจารณาอย่างมีส่วนร่วมในเครือข่าย และเร่งนำเงินบริจาคในโครงการนี้ ไปบรรเทาทุกข์ถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน

ปรเมศวร์ มินศิริ
ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
081-818-5060
[email protected]
http://www.thaiflood.com
ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ