กองทุนรวม

กองทุนรวม ตอนที่ 2

ในปัจจุบันกองทุนรวมมีให้เลือกมากกว่า 700 กอง ทั้งที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันและใกล้เคียงกัน ดังนั้น ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการพิจารณาเลือกกองทุนรวมก็คือ การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม

กองทุนรวมคืออะไร , ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม

แนวความคิดของกองทุนรวมคือการที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลายๆรายนำเงินมารวมกันเพื่อลงทุน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความชำนาญ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น

Copyright © 2017. All rights reserved.