ลิงก์การบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

จากคราวที่แล้วไปบรรยายที่ราชมงคลธัญบุรีเรื่อง Social media and new media strategies for effective PR. คราวนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายที่ราชมงคลคลอง 6 อีกครั้งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 16 ? 18 มกราคม 2554 ผมไปในวันสุดท้ายโดยก่อนหน้า Session ผมมี Session ของ อ.ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาววิศวฯจุฬาฯและวิศวฯเกษตรฯอยู่ด้วย ส่วนช่วงสุดท้ายนั้นเป็นพื้นที่ของผมที่ อ.แก้วจากราชมงคลเหมาให้เลย 3 ชั่วโมง

workshop กลุ่มเล็กดีครับ คนในห้องมีส่วนร่วมด้วย
workshop กลุ่มเล็กดีครับ คนในห้องมีส่วนร่วมด้วย
ถ่ายกับนักศึกษาราชมงคลและอาจารย์
ถ่ายกับนักศึกษาราชมงคลและอาจารย์

slide อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม

viral marketing model
viral marketing model ภาพจาก #ThumbsupTH

Update พัฒนาการของ Social Tools ต่างๆ

Social Media Revolution 2 (Refresh)
Social Media Revolution 2010 ( new )
SOCIAL MEDIA: Online Activism
SOCIAL MEDIA: Transparency – Tell No Lies
SOCIAL MEDIA: Politics 2.0 – The Power of the Citizen
SOCIAL MEDIA: Crowdsourcing – The Wisdom of the Masses

Slide What the F**K is Social Media: One Year Later

Social Viral

Blog พลังแห่ง Social Network เปลี่ยนชีวิตของใครบางคน?
Blog : Has Social Media Reinvented Social Activism?

Blog พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส: มาสร้างกิจการสื่อสร้างสรรค์กันเถอะ

นิตยสาร Fuse ได้พยายามเค้นหาและนำเสนอต้นแบบ แนวคิด วิธีการ กรณีตัวอย่าง ทั้งจากไทยและต่างประเทศมาตลอด? ที่ล้วนแสดงให้เห็นว่านอกจากงานในวงการสื่อกระแสหลักแล้ว จริงๆผู้ที่มีความสนใจที่จะใช้ความสามารถด้านสื่อสร้างสรรค์แนวใหม่ๆมาใช้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กรคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความสามารถในการสร้างสื่อมาช่วย NGO ในประเทศฟิลิปปิินส์ ในประเทศไทยก็มีตัวอย่างหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มสร้างคลิปวิดิโอ/ทำทีวีออนไลน์เพื่อสังคม หรือแม้แต่กลุ่มทำเกมส์คอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ที่ล้วนเคยนำเสนอมาแล้วใน Fuse เล่มก่อนๆ

สรุปพอได้ว่าทำงานเพื่อสังคม ไม่เห็นต้องกินแกลบ

กิจการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่สร้างโดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่เกาะอังกฤษไปจนถึงทวีปอาฟริกา โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจย่ิงจะเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างกิจการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม/สิ่งแวดล้อม เพราะสองเหตุผลสำคัญ

Slide Social Content Strategy

การใช้สื่อเพื่อสังคมในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา

Slide ThaiFlood Crisis Response
Blog บริจาคเครื่องยนต์เรือช่วย @tar_kotloh #TWT4TH #Thaiflood
Blog ร่วมบริจาคสมทบทุนเครื่องยนต์เรือ และสนับสนุนอาสาฯ #TWT4TH
Blog ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตัวอย่าง page อาสา

อาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย
อาสาดุสิต

กำหนดการณ์และรายละเอียดงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 16 ? 18 มกราคม 2554
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
……………………………….
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554

8.00 ? 9.00 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดการอบรม
9.00? 10.00 น. บรรยาย เรื่อง?การยอมรับและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม?
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ ประธานหลักสูตรโครงการปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.15 ? 12.15 น. กรณีศึกษา เรื่อง ?การยอมรับและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม?
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ ประธานหลักสูตรโครงการปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 ? 14.00 น. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง ?การยอมรับและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้าง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม?
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ ประธานหลักสูตรโครงการปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.15 ? 16.15 น. นำเสนอและสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ ประธานหลักสูตรโครงการปริญญาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554

9.00? 10.00 น. บรรยาย เรื่อง ?พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม?
รศ.ดร.ธ ธง พวงสุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
10.15 ? 12.15 น. คุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
รศ.ดร.ธ ธง พวงสุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

12.15 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 ? 15.00 น. การบรรยายเชิงประสบการณ์ เรื่อง ?ออกแบบสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม?
คุณอาทิตย์ ทองวิชิต
ผู้จัดการบริษัท AT Emphasis Group Co.,LTD
15.15 ? 16.15 น. นำเสนอและสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
คุณอาทิตย์ ทองวิชิต
ผู้จัดการบริษัท AT Emphasis Group Co.,LTD

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554

9.00? 10.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การสร้างสรรค์สื่อสังคมให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม?
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
10.15 ? 12.15 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การสร้างสรรค์สื่อสังคมให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม?
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
12.15 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 ? 15.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?เทคนิคการใช้สื่อสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม? คุณพัชร เกิดศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บริษัทไทเกอร์ไอเดีย
15.15 ? 16.15 น. นำเสนอและสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
คุณพัชร เกิดศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บริษัทไทเกอร์ไอเดีย