ประชุมศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ? 3

ประชุม คชอ ครั้งที่ 3
ประชุม คชอ ครั้งที่ 3

มี VIP ในห้องเกือบ 50 คน โอกาสได้พูดมีน้อย
มี VIP ในห้องเกือบ 50 คน โอกาสได้พูดมีน้อย

ภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทยของกรมอุตุนิยมวิทยา ดู Live ได้ที่
http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.html

@iwhale Present เครือข่ายภาคประชาชน

Slide ที่ Present

ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาคือ ฝ่ายเลขาฯได้เตรียมการจัดทำแผนฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสูบน้ำออกจากแหล่งที่มีน้ำท่วมขัง การทำความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สิ่งสาธารณูปโภค ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์ การฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ป้องกันโรคระบาดแพร่กระจาย การบริการด้านการแพทย์และสาธารณะสุข การสำรวจความเสียหายด้านต่างๆ การเสนอของบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือ การจัดหาอาชีพ การขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ งดคิดดอกเบี้ย การให้กู้ใหม่เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

หน่วยงานต่างๆได้รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1. กระทรวงมหาดไทย มีการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำลดโดยมี 2 กรณีคือ กรณีเจ้าของบ้านพักอาศัย และกรณีของที่ทำกินหรือการเกษตร ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะกิจขึ้นทุกจังหวัด ส่วนสัปดาห์ต่อไปจะมีศูนย์รับบริจาคภัยหนาว

2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของช่วยเหลือที่ครม.อนุมัติล๊อตแรก 70ล้านถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว มีการจัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือเช่นสุขาลอยน้ำ เรือท้องแบนเป็นต้น ถัดไป103 บ้านจะออกเดินทางวันนี้ ที่เหลืิอ 132 ล้านคาดสัปดาห์หน้า ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และกองทัพเรืออนุเคราะห์เรอท้องแบน 50 ลำ , สนง คณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นผู้จัดทำสุขาลอยน้ำ ,ปภ ให้ความช่วยเหลือค่าทำศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายอีก 25,000 บาท และประสานกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกฯจ่ายเงินค่าจัดการศพอีกรายละ 50,000 บาท รวมแล้วญาตผู้เสียชีวิตได้ 75,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ 100,000 บาท ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 เขต สำนักงานป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย 75 จังหวัด หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1, ช่วยสนับสนุนเงินในการประกอบอาขีพ 2 ช่วยเหลือด้านการให้สินเชื่อและการพักชำระหนี้

ปลีกย่อยการประชุม

– ให้กระทรวงที่มีงบประมาณของกระทรวง 50 ล้านบาทอาทิกระทรวงมหาดไทย, สาธารณสุข สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้จ่ายในเรื่องนีได้ทันที โดยให้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

– การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลัง้ำลดในด้านวิศวกรรม แช่นการซ่อมบ้าน ปลั๊กไฟ สามารถประสานกับสำนักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ขอให้จัดรถรับส่งสถาปนิกและวิศวกรตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้วย

– ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ทั่วประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และอปท ในพื้นที่ใกล้เคียงควรให้ความช่วยเหลืออปท ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

– วันนี้นายกฯปล่อยคาราวานช่วยน้ำท่วมออกจากทำเนียบมี เรื่อท้องแบน ห้องน้ำเคลื่อนที่ ฯลฯ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งลงช่วยใต้ทันที

– เริ่มมีการพาประธานสมาพันธ์ต่างๆที่เชื่อมกับภาคชุมชนได้ดีมาเข้าที่ประชุม เช่น สันนิบาตเทศบาล (เลขาธิการ)

– ปลัดสาธารณสุขบอกว่าทุกจังหวัดมีการตั้ง Warroom แล้วในส่วนของการควบคุมโรคจากอุทกภัยร่วมกับท้องถิ่น

– สถานการณ์อุทกภัยมี 27 จังหวัด หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศ , 244 อำเภอ, 1847 ตำบล, 15461 หมู่บ้าน, 1,210,968 ครัวเรือน , 3,774,789 คน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าเสียหาย 4,001,701 ไร่ จากสเกลดังกล่าวทำให้ทราบได้ว่าการช่วยเหลือภาพรวมต้องใช้ภาครัฐเหมือนกัน

– จังหวัดที่น้ำมีแนวโน้มมากขึ้นคือ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทรื์ ศรีสะเกษ อุบลฯ

– กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดผังรายการใหม่ในส่วนของการเตือนภัย @satittrang เสริมว่าควรประสานเรื่องวิทยุและประสานอสมท

– จังหวัดมีการทำงานเชื่อมกันตาม Cluster , สสส.เข้ามาร่วมและมีเครือข่ายเยอะมาก, อยากให้ อบต วางแผนร่วมกัน

– ประธานหอการค้ามอบเรือ 100 ลำให้จังหวัดที่น้ำท่วมอยู่ ประธานสภาอุตฯ ติดต่อให้ความช่วยแล้วเรื่อง ซ่อมรถ ซ่อมบ้าน เช่น ฮอนด้า โตโยต้าจะมีบริการซ่อมรถน้ำท่วม

– รัฐบาลจะพิจารณาการจัดหาอาชีพ, ขยายระยะเวลาชำระเงินกู้, งดคิดดอกเบี้ย, การให้กู้ฟื้นฟูประกอบอาชีพ

– ออกหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่นที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยมาช่วยปกครองท้องถิ่นที่ประสบภัยได้ กระบวนการจัดการจะใช้วิธีให้ อบต ท้องถิ่นที่ไม่ประสบภัย จับคู่ช่วย ท้องถิ่นที่ประสบภัย

– @satittrang “ขอให้ระบุชัดเจนเรื่องพื้นที่ที่ท่วมนาน อย่างลพบุรีมีที่ท่วม 3 เมตรนานมากกว่า 2 อาทิตย์ จะจัดถุงยังชีพได้ถูก”