รวมข้อมูลจากทางบ้าน #TWT4TH

รูปจาก @fordantitrust
http://twurl.nl/j7moo7

blog @suckoja
http://www.suckoja.com/rant/2010/05/twt4th-unity-in-difference

ลิงก์ข่าวต่างๆ ของ #twt4th
http://www.twt4th.in.th/

เว็บโครงการรวบรวมข้อมูลต่างๆในเหตการณ์ที่ผ่านมา (กำลังทำ)
www.nocolor.org

ในหัวข้อที่ 1 คุณอยากให้สังคมไทย มีค่านิยมเป็นอย่างไร และแนวทางปฎิบัติ

1.ควรนำความจริงมาพูดกันเพื่อบ่งชี้ปัญหาและสาเหตุ รวมทั้งหาข้อเสนอเพื่อหาได้จริง @phichai
2.ควรมองเหตุการณ์ในภาพรวมจากหลายมุมมองก่อนที่จะเชื่ออะไร แยกแยะถูกผิดด้วยปัญญา เลิกการเป็นสังคมข่าวลือ @tomorns @KV99
3.ยอมรับฟังกันและกัน เปิดใจคุยกับคนที่คิดต่าง ไม่มองว่าผู้ที่มีความคิดต่างเป็นศัตรู หรือแสดงออกอย่างก้าวร้าวรุนแรง @PiggyBuff @ibeerboy @pepzime @qoo_pisek @malimalip @goople
4.รู้จักหน้าที่ของตนไปพร้อมๆ กับสิทธิที่พึงได้รับ @supamas
5.ให้สังคมไทยเกื้อกูลกันมากขึ้นเพื่อลดช่องว่างในสังคม โดยอาจเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับ Big Cleaning Day แต่ทำให้ถี่ขึ้น @chomdoo
6.เริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว/การศึกษา ควรมีกิจกกรมปลูกฝังจิตสำนึก รวมทั้งปรับปรุง/ปฏิรูประบบการศึกษา เพิ่มครูที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็ก @b_surisa @PeeraPete @jjoyaka
7.นำความยืดหยุ่นประนีประนอม ที่เคยเป็นจุดเด่นของสังคมไทยกลับมาใช้ แต่ไม่ละเลยความจริงเปิดพื้นที่ให้คน @chinawut
8.ควรรักสถาบันฯ อย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรใช้สถาบันฯ สร้างความแตกแยกในสังคม @ipattt @nattersweet @ritt41
9.ยอมรับผลการเลือกตั้งในเสียงข้างมาก โดยไม่ละเลยเสียงข้างน้อย @Jakkrith
10. เวลาคุยการเมือง ให้พาดพิงเฉพาะตัวละครการเมืองเพราะเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์ได้ อย่าไปอินว่าเราคือนักการเมืองคนนั้น
11.กำจัดคนเลว เลิกสูบบุหรี่ เลิกแอ๊บดี เป็นคนดีจริงๆ @amrkna

2.เราจะนำ social network มาช่วยประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง และจะนำไปสู่คนรอบข้างได้อย่างไร

1.ใช้ Social Media เป็นแหล่งข้อมูลและกระจายข้อมูลสู่ทุกส่วนในสังคม @supapams
2.ไม่ดูถูกเหยีดหยามคนที่คิดต่าง ทวีตแต่เรื่องดีๆ เลิกใส่คำหยาบคายด่ากันใน Social Media @opensource2day @jakkrith @arther2twit
3.แบ่งปันเรื่องดีใน Social Media สู่คนในครอบครัว @ibeerboy
4.Social Media ช่วยให้เข้าถึงความคิดที่คิดต่างจากเราและเข้าใจเค้าได้มากขึ้น @tomorns
5.โดยที่คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Social Media ได้ ควรมีวิธีให้คนเหล่านั้นได้รับข้อมูลเหล่านี้ @ozinepank @supamas
6.ควรนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและปราศจากอคติ @jakkrith
7.เลิกมองคนที่ด้อยโอกาสว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับจากเราอย่างเดียว ต้องแบ่งปันและเรียนรู้จากผู้อื่นด้วย @chinawut
8.ควรมีความจริงใจต่อแคมเปญที่ตนเองสนับสนุน เช่น การใส่ ++ ใน AV ก็ควรคิดบวกจริงๆ ด้วย @jakkrith
9.มีความรับผิดชอบต่อการแสดงออกในสังคมออนไลน์มากขึ้น สนุบสนุนการคิดก่อนโพสต์ 😀 @chinawut
10.ใช้ Social Media แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างเสรี แต่จะต้องยอมรับฟังกันและกัน @lilzeE
11.ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจข่าวสารที่ได้รับจาก Social Media @arther2twit
12.ควรมีการจัดตั้งองค์เพื่อให้แนวความคิดใน Social Media มีความเป็นรูปธรรม @ozinepank
13.ควรมีความคิดเป็นตัวของตัวเองและแสดงออกใน Social Media อย่างเหมาะสม @DewRelease
14. เสนอแนวคิดให้นักประวัติศาสตร์จัดทำเว็บไซต์ที่ช่วยกันชำระประวัติศาสตร์ ตรวจสอบเนื้อหาใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อเท็จจริงที่ตรงกัน @phz
14.เอาแต่คิด ++ แต่ไม่แก้ปัญหา ้คนชั่วจะได้ใจ @amrkna

3.คุณหรือกลุ่มของคุณ สามารถช่วยประเทศชาติได้อย่างไรบ้าง

1.ใช้หลัก ค.ว.ย. (คิด/วิเคราะห์/แยกแยะ) @iChattt
2.ช่วยเผยแพร่แนวคิดและค่านิยมที่ดีให้กับน้องๆ และนักเรียนเวลาได้รับเชิญไปสอนที่ต่างจังหวัด ให้คนที่อยู่ห่างไกลจากเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายๆ @peerapete
3.ระดมทุนเพื่อการกุศล ทั้งในส่วนบุคคลหรือองค์กร โดยอาศัย Social Media ในฐานะสื่ออย่างหนึ่ง @chachrisTH
4.รวมกลุ่มรณรงค์แคมเปญที่จะเกิดขึ้น ให้กลายเป็นถังความคิดเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการ (Action Plans) @chinawut
5.ใช้ Social Media ช่วยสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้กับสังคม @malimali
6.ปลูกฝังให้วัยรุ่นไทยฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง @itsaranuwat_P
7.ทำหน้าที่ของตัวเอง โดยการเสียภาษี ไม่ละเมิดกฎหมาย ไม่ละเลยผู้คนรอบข้าง จะใกล้หรือไกลตัว เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดี เมื่อมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ @supamas @JjoyAka @tgz @tongkatsu
8.สร้าง #วิจารณญาณ เพื่อ flag ข้อความที่ไม่สร้างสรรค์ใน Social Media @KV99
9.การปรองดองต้องเริ่มต้นที่ตนเอง รับฟังฝ่ายตรงข้าม เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ @astrohamburg @neomatic
10.ช่วยกันตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นของตน @ozinepank
11.ช่วยเสนอความคิดที่ดีๆ ไปเรื่อยๆ ใน Social Media ซึ่งอาจถึงคนที่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ @tomorns
12.มีเหตุผล ไม่ด่าทอ ไม่ตอบโต้ ไม่เกรียน ไม่พาดพิงส่วนตัว ไม่ทวิตเกินความจริงหรือสร้างเรื่องพาดพิงฝ่ายใด @little_croccoo @Panus
13.ลงพืื้นที่รับข้อมูลจากชาวบ้านโดยตรงเพื่อรับรู้ปัญหาที่แท้จริง @bt_well
14. จัดรวมกลุ่มกันในโลกแห่งความเป็นจริง และมีการผลักดันกิจกรรมต่างๆให้เป็นรูปธรรมในโลกของความเป็นจริง @markpeak

15. เสนอทำเสื้อของกลุ่มtwitter สีขาวกับดำออกแบบโดย @inattt ให้มีธงชาติเล็กๆวางขายที่วาวีไม่ต้องสต็อคมาก @thaitweeter

16. อาสาช่วยแปลแถลงการณ์ของชาวทวิตเตอร์ เป็นภาษา อังกฤษแบบมืออาชีพ(โดยแนวร่วมรักชาติ) อาสาเป็นผู้ประสาน การติดต่อทางอีเมล์ถึงผู้ที่สามารถช่วยผลักดันวาระต่างๆ ทางการเมือง หรือ ปชส.ผ่านอีเมล์ @thaitweeter

ขอบคุณ @vow_vow และ @warong สำหรับการเรียบเรียงทั้งหมดครับ

ทำงานกันขมักเขม้น
ทำงานกันขมักเขม้น

…………………………………………………..
วงดนตรี งานแต่งงาน