ประชุมศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย – 1

ผมและ @iwhale ที่ห้องประชุมสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ผมและ @iwhale ที่ห้องประชุมสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประชุมงานกับทีมงานศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

โดยย่อคือในภาคเช้าประชุมที่ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ในการประชุมเป็นการรายงานผลการสำรวจต่างๆจากกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ใช้เวลาไป 70% โดยที่คุณอภิรักษ์พยายามพูดประสานและบูรณาการหน่วยงานต่างๆ

1.หลักคิดการดำเนินการ
วิธีการทำงาน
ปฎบัติงาน 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่จากผู้แทน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย
– ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน
– สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
– อาสาสมัคร
หลักการทำงาน
– บูรณาการเชิงรุก ข้อมูลต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อการเผ้าระวัง และแจ้งเตืนช่วยเหลือ
– การช่วยเหลือเร่งด่วน ซื้นฟูแบบครบวงจร
– ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอำนาจอยู่แล้ว แต่ให้เป็นลักษณะเสริมการทำงาน

2.กรอบการทำงาน
2.1จำแนกพื้นที่ทำงานเป็นลุ่มน้ำจำนวน 3 กลุ่ม คือ (1) ลุ่มน้ำชี (2) ลุ่มน้ำมูล (3) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมสะแกกรังและป่าสัก

2.2 กำหนดการใช้สัญลักษณ์ความรุนแรงของอุทกภัย ให้ตรงกัน

3. การใช้ข้อมูล
จะนำข้อมูลที่ได้จากส่วนราชการเอกชนและประชาชนร้องขอ เพื่อเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บ www.pm.go.th/flood และ www.thaiflood.com และเชื่อมข้อมูลกับ GISTA

4.พัฒนาข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานการช่วยเหลือในระยะต่อไป ในเชิงมิติพื้นที่สำคัญเร่งด่วน และเป็นข้อมูลประกอบการของงบประมาณการช่วยเหลือ

5 ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ คชอ และผอ ศูนย์ มอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการ อ่านได้จากจดหมายเชิญประชุมครับ

มีตัวแทนภาคประชาชน 2 คนคือ ผมกับ @iwhale

ภาพสรุปการทำงานทีมข้อมูลภาคประชาชน+รัฐ

ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ภาคเช้า
ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ภาคเช้า
กรมชลประทานแสดงปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นเปอร์เซ็นต์ สังเกตเขื่อนทีเกิน 100
กรมชลประทานแสดงปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นเปอร์เซ็นต์ สังเกตเขื่อนทีเกิน 100
@iwhale กำลัง present Thaiflood.com
@iwhale กำลัง present Thaiflood.com
ผังรายละเอียดการระบายน้ำในแม้น้ำเจ้าพระยาและคลองเขื่อนที่เกี่ยวข้อง
ผังรายละเอียดการระบายน้ำในแม้น้ำเจ้าพระยาและคลองเขื่อนที่เกี่ยวข้อง
ผังน้ำท่วม จะเห็นว่ากทม.เป็นไข่แดง น้ำยังไม่ท่วม
ผังน้ำท่วม จะเห็นว่ากทม.เป็นไข่แดง น้ำยังไม่ท่วม
สรุปแนวทางการบูรณาการข้อมูลทีมเอกชนกับรัฐ
สรุปแนวทางการบูรณาการข้อมูลทีมเอกชนกับรัฐ