ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์

CUEA
ประกาศ
ที่ 1 / (2553-2554)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
……………………………………………………………….
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ไข
เพิ่มเติม (พ.ศ. 2535) มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553
และมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2553 (2553-2554) เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำปี พ.ศ. 2553-2554 ทำหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (วศ. 2514) นายกสมาคม
2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (วศ. 2519) อุปนายกฝ่ายวิชาการและพัฒนาการ
3) นายสิทธิศักดิ์ เตยะราชกุล (วศ. 2510) อุปนายกฝ่ายหารายได้และกิจกรรมพิเศษ
4) นายกฤษณ มุทิตานันท์ (วศ. 2511) อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
5) นายสรัญ รังคสิริ (วศ. 2518) เลขาธิการ
6) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (วศ. 2524) กรรมการ / เหรัญญิก
7) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (วศ. 2527) กรรมการ / ประชาสัมพันธ์
8) นายทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์ (วศ. 2517) กรรมการ / ปฏิคม
9) นายเกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ (วศ. 2526) กรรมการ / นายทะเบียน
10) ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ (วศ. 2515) กรรมการ / สาราณียกร
11) นายวิทัย อาวุชานนท์ (วศ. 2512) กรรมการ
12) รศ. ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (วศ. 2513) กรรมการ
13) นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล (วศ. 2513) กรรมการ
14) นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ (วศ. 2513) กรรมการ
15) นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ (วศ. 2514) กรรมการ
16) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (วศ. 2515) กรรมการ
17) นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา (วศ. 2515) กรรมการ
18) นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล (วศ. 2515) กรรมการ
19) นายศิลปชัย วัชระ (วศ. 2519) กรรมการ
20) นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ (วศ. 2519) กรรมการ
21) นายภาสกร บูรณะวิทย์ (วศ. 2520) กรรมการ
22) นายธวัช มีประเสริฐสกุล (วศ. 2522) กรรมการ
23) นายธีรนันท์ ศรีหงส์ (วศ. 2525) กรรมการ
24) อ. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ (วศ. 2529) กรรมการ
25) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (วศ. 2529) กรรมการ

อนึ่ง นายสรัญ รังคสิริ เลขาธิการสมาคมได้แต่งตั้ง นางศศิธร โชควัฒนา (วศ. 2523) และ
นายกฤษณ์ อิ่มแสง (วศ. 2526) เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม ตามมติเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย