โครงการ 1 อาสา 1 บล็อก

ชื่อโครงการ :
โครงการ 1 อาสา 1 บล็อก

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากในวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติที่ผ่านมามีความพยายามในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจนถึงองค์กรต่างๆ แต่ที่สำคัญคือมีภาคประชาชนที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเริ่มมีบทบาทในการช่วยเหลือมากขึ้นและนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการใช้งาน Social Media เพื่อกิจกรรมอาสาในช่วงเกิดภัยพิบัติ และทำให้เกิดกลุ่มอาสาอิสระขึ้นเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามการใช้ Social Media เช่น Facebook และ twitter นั้นมีข้อดีในเรื่องการช่วยระดมสิ่งของรวมทั้งเงินสนับสนุนต่างๆสู่มืออาสาสมัครได้โดยตรง แต่ก็ยังมีข้อเสียตรงที่ยังใช้ในการชี้แจงถึงรายละเอียดการทำงาน การใช้จ่าย หรือเก็บเป็นประวัติการทำงานได้ยาก ดังนั้นอาสาสมัครทุกกลุ่มจึงควรใช้บล็อก (Blog) ในการเก็บประวัติและรายงานความคืบหน้า ซึ่งจะส่งผลให้อาสาสมัครได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการอ้างอิงที่มา ตัวอย่างเช่นในกรณีอาสาสมัคร 1 กลุ่มต้องการระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง อาสาสมัครสามารถแจกแจงจำนวนเงินที่ต้องการใช้ในโครงการได้ เช่นต้องการ 30000 บาท จากนั้นเมื่อมีผู้บริจาคมา อาสาสมัครสามารถนำรายชื่อผู้บริจาคโพสในบล็อกได้ และเมื่ออาสาสมัครมีการใช้จ่าย ก็สามารถถ่ายรูปใบเสร็จ หรือถ่ายวีดีโอการใช้จ่ายเพื่อลงบล็อกได้เช่นกัน

เพื่อให้การรายงานลงบล็อกดังกล่าวเกิดขึ้นจริง จะต้องแก้ปัญหาอาสาสมัครหลายกลุ่มเวลาอยู่ในหน้างานจริงซึ่งไม่สะดวกในการใช้ internet ในการเขียนบล็อก แต่สะดวกที่จะโทรศัพท์มากที่สุด โดยทางทีมงาน คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล @preedano ได้พัฒนาระบบ Call Center เื่พื่อบันทึกคำพูด 24 ชั่วโมงต่อวัน และใช้คนทุพพลภาพมืออาชีพทำการถอดเทปเขียนเป็นตัวอักษรได้อย่างสะดวก เพื่อลงเว็บไซต์ที่จะเป็นบล็อกของอาสาสมัครเอง หรือจะเป็นบล็อกส่วนกลางของ Thaiflood.com ก็สามารถทำได้เช่นกันขึ้นอยู่กับความต้องการของอาสาสมัครเอง ตัวอย่างเช่นอาสาสมัครกลุ่ม 1500miles ได้แจกสิ่งของที่พื้นที่ที่ยังไม่มีคนเข้าไปถึงในเวลา 22:00 น. สามารถรายงานการทำงานได้หลายช่องทาง ทั้งการส่ง email และการโทรศัพท์เข้ามาที่ call center โดยไม่ต้องเขียนบล็อกก็สามารถทำได้ในเวลาดังกล่าว หาก call Center ไม่ได้ Stand by ในเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะมาเขียนบล็อกให้ในตอนเช้าเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้อาสาสมัครสามารถแสดงวิธีการทำงานจริงและอุปสรรคต่าง สามารถขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนได้อย่างชัดเจน สามารถชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานของตนเพื่อให้เกิดหลักฐานและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ต้องการที่จะสนับสนุน จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. เพื่อให้ประชาชนหรือเอกชนที่ต้องการสนับสนุนอาสาโดยตรงสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของหรือเงินสนับสนุนต่างๆนั้น ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถเห็นภาพหน้างานหรืออุปสรรคต่างๆเพื่อสามารถสนับสนุนได้ตรงจุดขึ้น และสามารถเห็นบัญชีอย่างง่ายที่แสดงไว้ในบล็อกได้

3. เพื่อให้สังคมเกิดความกระตือรืนล้นในการทำงานอย่างโปร่งใส สร้างบรรยากาศการทำงานอาสาสมัครแบบโครงการเล็กที่ต่างคนต่างทำ แต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างไม่ซ้อนทับกัน เกิดความเข้าใจในงานอาสาสมัครเป็นวงกว้าง และสามารถที่จะลงมาทำงานอาสาสมัครได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และเป็นการสะสมองค์ความรู้ในการทำงานอาสาสมัครไว้ตลอดไปอย่างแท้จริง

เป้าหมาย :

1.พัฒนาโครงการสามารถรองรับอาสาสมัครได้ 30 กลุ่ม 30 Blog โดยเป็นอาสาสมัครที่ไปแบบเอกเทศหรือไปแบบกลุ่มก็สามารถทำได้

2.สามารถระดมเงินและสิ่งของสู่อาสาสมัครได้จริงทุกกลุ่ม และสร้างความเชื่อมั่นจากการรายงานผู้บริจาค และการใช้ทรัพยากรต่างๆลงบล็อกได้อย่างชัดเจน

3.สร้างมาตรฐานแห่งการทำงานอาสาสมัครแบบเอกเทศ และอาสาสมัครโปร่งใส

วิธีดำเนินการ

1. ทีมงานคุณคุณปรีดา ลิ้มนนทกุลทำระบบ call Center เพื่อเอื้อให้อาสาสมัครสามารถโทรเข้ามาบันทึกเสียง 1 เบอร์ ระบบจะเก็บประวัติให้ 1 account

2. ในกรณีที่อาสาสมัครโทรเข้ามาเพื่อบันทึกเหตการณ์ที่ Call Center ทีมงานคุณคุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มีการให้บริการด้วยราคาดังนี้

3. ในกรณีที่อาสาสมัครสามารถส่งเมล์ภาพและเนื้อหาเข้ามาได้ แนะนำใช้ Service เขียนบล็อกการอีเมล์ฟรีโดยใช้ posterous.com ระบบดังกล่าวทำได้อย่างสะดวกโดยอาสาสมัครส่งเมล์ ใส่ชื่อ แนบเรื่อง และรูปหรือวีดีโอเข้ามาที่อีเมล์ของ [email protected] ระบบจะทำการสร้างบล็อกได้เองโดยลิงก์กับอีเมล์ที่ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ โดยชื่ออีเมล์จะกลายเป็นหัวเรื่อง เนื้อหาในเมล์กลายเป็นเนื้อหาในบล็อก และรูปจะถูกโพสตามมารตฐาน ดูตัวอย่างที http://patchara-m0cdf.posterous.com/

4. ผม (พัชร) ยินดีเป็นผู้ฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานทุกคนฟรี 3 ครั้งทั้งในส่วนของการใช้งาน [email protected] และการเขียนบล็อกทั่วไปให้ผู้พิการทีมงานคุณปรีดารวม 3 ครั้j

5. ผม (พัชร) ยินดีเป็นผู้ติดต่อประสานงานเชิญชวนให้อาสาสมัครเข้ามาใช้ระบบดังกล่าว