ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลทั่วไปของชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ ฝากมาจาก @krajung เช่นกัน #iHear ไปงาน Comkucamp ทีเดียวสนิทกันทั้งภาคเลย 😀

facebook ของชมรม เข้าไปที่ http://www.facebook.com/group.php?gid=309947255215

ภาพอาคารเรียนที่ ชมรม ค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสร้างไว้

แนะนำชมรม ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อชมรม

ภาษาไทย : ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
English : Voluntary Development Group of Kasetsart University
อักษรย่อ : ?กอส? ย่อมาจาก ?กลุ่มนิสิตอาสาสมัคร? ซึ่งเป็นชื่อเดิม

ที่ทำการ

อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารกิจกรรม (ตึก ๘) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ

จุดเริ่มต้นของงานค่ายอาสาพัฒนาได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ ซึ่งตอนนั้นอยู่ในรูปของ ?เกษตรชมรม? หรือ ?เกษตรฟอรั่ม? และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็น ?กลุ่มนิสิตอาสาสมัคร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์?

บุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มนิสิตอาสา สมัคร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ นายบำรุง บุญปัญญา ซึ่งได้เคยร่วมงานและได้แนวทางความคิดมาจากสมาคมนิสิตนักศึกษาสัมมนา โดยเริ่มดำเนินการจัดตั้งกลุ่มขึ้น เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๐๙ หลังจากรวมกลุ่มผู้สนใจแล้วได้มีการเผยแพร่แนวความคิดของกลุ่มและดำเนินการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ในปีพ.ศ.๒๕๑๐ กลุ่มนิสิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เริ่มปฏิบัติงานค่ายอาสาพัฒนาเป็นครั้งแรก ณ หมู่บ้านป่ากอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และ หมู่บ้านคำพอก อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

แต่เนื่องจากเหตุการณ์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้มีการปฏิรูปการปกครอง โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทำให้กิจกรรมด้านต่างๆ ของนิสิต นักศึกษาชะงักลง ฉะนั้นเพื่อให้งานอาสาพัฒนาชนบทได้ดำเนินงานต่อไป ทางมหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาวิทยาลัย โดยมีชื่อว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนา

ต่อมาในปี ๒๕๒๕ ทางมหาวิทยาลัยได้ออกรัฐธรรมนูญการปกครองนิสิตฉบับใหม่ ซึ่งมีข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนิสิต ให้มีสโมสรและชมรมเท่านั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโครงการมาใช้ชื่อ ?ชมรมค่ายอาสาพัฒนา? ในปี ๒๕๒๖

ปัจจุบันออกค่ายใหญ่มาแล้วทั้งหมด ๔๒ ครั้ง ล่าสุดคือ เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๖๖

เครื่องหมาย

ประกอบด้วย ตราพิรุณทรงนาค ล้อมรอบด้วยรวงข้าวในกำมืออยู่ภายในวงกลม และมีคำว่า ?ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์? ล้อมรอบวงกลมอีกชั้นหนึ่ง

อุดมการณ์

?เพื่อช่วยเหลือพัฒนาสังคมและปรับปรุงคุณภาพนิสิต?

คำขวัญ

ตรงเวลา รู้หน้าที่ สามัคคีพร้อม ถ่อมตน อดทนงานหนัก

ติดต่อ

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ใครจะบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ หนังสือ หรือเงิน
สามารถบริจาคได้ที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือโทร 0813545381, 025790113 ต่อ 1303

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนเข้าใจ และมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามนโยบายของประเทศ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ทัศนคติของชาวชนบท
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษา
สนับสนุนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรม

กิจกรรมระหว่างปี

จะเป็นกิจกรรมที่หารายได้เพื่อไปออกค่ายเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่การขายเครื่องหมายนิสิต งานคอนเสิร์ตดนตรี (น่าจะเป็นดาวกระจุย) ซึ่งจะมีการขายบัตรคอนเสิร์ตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเช่นหน่วยงานต่างๆใน มหาวิทยาลัย สนามม้า สวนจตุจักร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ งานร้านอาหารครัวค่าย

ทริปโครงการเกษตร

เป็นการจัดทริปไปศึกษา ดูงาน หรือ ออกปฏิบัติงานจริงทางด้านการเกษตร เช่นดูฟาร์ม ดูไร่ ชมสวน ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาน เป็นกิจกรรมผ่อนคลาย ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนาน และ ความรู้

ค่ายย่อย

จัดขึ้นช่วงหลังสอบ final เดือนต.ค. ใช้เวลา ๕-๖ วัน เป็นการออกปฏิบัติงานค่ายสร้างสนามกีฬา ห้องน้ำ ลานอเนกประสงค์หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความขาดแคลนของสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวค่ายด้วยกัน และ กับชาวบ้านอีกด้วย

ค่ายใหญ่

จัดขึ้นช่วงหลังสอบ final เดือน มี.ค. ใช้เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ วัน ถือเป็นหัวใจสำคัญของชมรมค่ายอาสาพัฒนา เป็นการออกปฏิบัติงานค่ายสร้างอาคารเรียน ๑ ชั้น ๔ ห้องเรียน หรืออาจรวมถึงการสร้างสนามเด็กเล่น ลานกีฬา ปรับปรุงห้องพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ การออกค่ายใหญ่จะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากในตำรา ได้รู้จักเพื่อนๆ รุ่นพี่ต่างคณะ ได้ฝึกการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ได้เรียนรู้ระบบการทำงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ

Comments

 1. ปีนี้จะไปออกค่ายสร้างอาคารเรียนให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านอังกอล จ.สุรินทร์ ในวันที่ 13-29 มีนาคม 2553 ครับ

  ใครจะบริจากเสื้อผ้า สิ่งของ หนังสือ หรือเงิน
  สามารถบริจาคได้ที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หรือโทร 0813545381, 025790113 ต่อ 1303

 2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด says:

  ทางบริษัทได้จัดทำโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามชนบท ให้มีความรู้ในการเพาะปลูกพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมณ์ก่อนจะลงพื้นที่ช่วยเหลือ ทางเราออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และมีเบี้ยเลี้ยงให้แก่นักศึกษาด้วย

  งานน่าจะเริ่มเดือน เมษายน 2553 (กำหนดการคร่าวๆนะค่ะ)

  นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือสังคม ติดต่อได้ที่ เบอร์ 084-5269829 (ปอ)

 3. รับทราบครับ เดี๋ยวจะบอกน้องๆ ที่เป็นคณะกรรมการให้ครับ

 4. ทางบริษัทสนใจสนับสนุนการออกค่ายสร้างโรงเรียนหรือห้องสมุดตามชนบทค่ะ ถ้าสนใจติดต่อได้ทางอีเมลล์นี้นะคะ

 5. prasit tunmee says:

  โรงเรียนบ้านศาลาลาย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขาดแคลนเครื่องสนามเด็กเล่นจึงขอรับบริจาคการสนันสนุนเครื่องสนามเด็กเล่นให้นักเรียน จำนวน 90 คน สนใจจะทำบุญให้เด็กห่างไกลติดต่อได้ทางอีเมลล์ที่แนบมานี้

 6. ถ้าคนจาก ต่างมหาวิทยาลัยไป ด้วย จะได้ไหม รบกวนบอกทางเมลทีนะครับ

  • ตามหลักจริงๆ สามารถทำได้ครับ
   แต่ต้องดูปัจจัยในหลายๆ ด้าน
   และสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการในปีนั้นๆ ครับ
   ถ้าสนใจจริงๆ ยังไงรบกวนโทรไปที่ 025790113 ต่อ 1303 เลยครับ

 7. ติดต่อชมรมโดยตรงได้ที่
  http://www.facebook.com/group.php?gid=309947255215

  รบกวนติดต่อผ่าน facebook นะครับ สะดวกมากมายครับ

 8. พอดีว่าที่วัดใกล้บ้าน โบสถ์มีสภาพทรุดโทรมมาก อยากให้น้องๆรับไว้พิจารณา
  ช่วยมาซ่อมแซม

 9. กีต้าร์ ku62 says:

  หากไม่รบกวนมากนัก รบกวนแจ้ง ที่อยู่ของวัดดังกล่าว และแนบเอกสารเป็นภาพมาประกอบแนบมาด้วยจะดีมากเลยครับ และผมจะเป็นอีกเสียงที่่ช่วยสะกิดคณะกรรมการครับ

 10. อยากไปด้วย อ่า

  ทำไงดี คะ

 11. บุษราภรณ์ says:

  บ้านสวนวังยายฉิมพาราไดซ์
  สถานที่เล่นน้ำ พักผ่อน กางเต้นท์ ตกปลา
  <<>> ฟรีทุกอย่าง?..
  บรรยากาศดีมาก ติดแม่น้ำ ในพื้นที่สวนเกษตรอินทรีย์
  ตั้งอยู่ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  ติดต่อ คุณบุษราภรณ์ โทร. 081-761-5339

 12. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน says:

  เรียน ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์

  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีนักเรียน 31 คน ครู 1 คน อัตราจ้าง 1 คน ผอ.1 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2525 อาคารอเนกประสงค์ สร้างโดย ม.กรุงเทพ 1 หลัง อยู่ในถิ่นชนบท ชาวบ้านยากจน ขาดแคลนทุกด้าน ด้วยงบประมาณรายหัวจำกัด จึงไม่สามารถพัฒนาอาคารสถานที่และห้องพิเศษได้รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียการสอนที่แทบไม่มีเลย โรงเรียนต้องการห้องสมุดหนังสือห้องสมุด คอมพ์เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้น และลานกีฬาอเนกประสงค์เป็นอย่างยิ่ง
  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อยู่ห่างจาก กทม.310 ก.ม. เส้นทาง กทม.-สระบุรี-ชัยบาดาล-เทพสถิต-นายางกลัก-ซับใหญ่ เส้นทางลูกรังเข้าหมู่อีก 11 ก.ม.

  ขอความเมตตากรุณาจากท่านและคณะกรรมการอย่างยิ่ง ได้โปรดให้การพิจารณาช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในชนบทของโรงเรียนดังกล่าว
  จึงเรียนมาเพื่อใคร่ขอได้โปรดพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ

  นายวงเดือน สารวิทย์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
  081-5495878

 13. โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ says:

  เรียน ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.เกษตรศาสตร์
  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านภูถ้ำพระ ต.คำน้ำสร้าง ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ซึ่งเป็นถิ่นชนบท ทุรกันดาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 71 คน ครู 3 คน ผอ.1 คน โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง ขาดแคลนหนังสือ ตารา อ่านประกอบ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและ เทคโนโลยีทางศึกษา คอมพิวเตอร์ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์ต่างๆให้กับนักเรียน
  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่าน ได้โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ สุดแท้แต่น้ำใจอันประเสริฐของท่าน เพื่อสร้างเยาวชนไทยและอนาคตของชาติต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ

  นายจำเริญ ศรีแจ่ม
  อาจารย์โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจิญ
  081 ? 5923274

 14. preecha Gantaworng says:

  ศศช.บ้านหนองน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีความต้องการซ่อมแซมศูนย์การเรียน สนใจออกค่าย โทร 0869169463 , 0898384199 (ครูนาย) ขอบคุณล่วงหน้าครับ