ตัวอย่าง TOR โปรเจ็คปรับปรุงเว็บของ TiGERiDEA ทีกำลังทำอยู่

ตัวอย่าง TOR เมือทำเสร็จแล้วผมนำมาแชร์เรื่อยๆนะครับ เพื่อเป็น asset สำหรับบริษัทและหน่วยงานสามารถนำไปใช้กันได้ ผมคิดว่า TOR เป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดว่าโปรเจ็คจะจบอย่างไรได้ดี

โพสที่น่าสนใจอื่นๆ
TOR เว็บช่วยชาติ
ทำเว็บธนาคาร ตอนที่ 0 : proposal และ ต้นทุนโดยประมาณ
ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 0 : Proposal และ Quotation
ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ

ขอบเขตโครงการพัฒนาระบบ XXX
กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์และกิจกรรมจัดหาซอฟต์แวร์ Dash Board

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจาก XXX มีความประสงค์จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ปัจจุบันมีการนำเนื้อหาข้อมูล และการสร้างแบนเนอร์หน่วยงานภายในลงบนหน้าแรก (Home Page) เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความยุ่งยากและใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล จึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการแก้ไขรูปแบบและพัฒนาเนื้อหา ในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปี พ.ศ.2552 เป็นลำดับแรกก่อน รวมทั้งการสร้างเนื้อหาให้กับเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ XXX ที่ไม่มีการนำข้อมูลเข้ามาเป็นเวลานาน ให้กลับมาใช้งานได้และมีความทันสมัยด้านข้อมูลด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อออกแบบเว็บไซต์อินทราเน็ต XXX (Web Site Re-Design) เฉพาะส่วนออกแบบหน้าแรก (Home Page) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ และสร้างความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินทราเน็ตที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 2. เพื่อออกแบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ XXX (Web Site Re-Design) และพัฒนาหมวดหมู่เนื้อหาข้อมูล (Web Site Re-Structure Content Categories) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก XX
 3. เพื่อแปลเนื้อหาจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตXXX เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ XXX เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์หรือพัฒนาเว็บไซต์
 2. ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าไม่น้อยกว่า XXX บาท โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนการค้า จากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา
 3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 5. ขอบเขตของโครงการ

ความต้องการของ Software

 1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Software ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 2. แสดงผลในรูปแบบของ Adobe Flash โดยสามารถแสดงผลเป็น Animation บนโปรแกรม Web Browser ได้
 3. รองรับการพัฒนาร่วมกับภาษา Script อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ASP.NET, ASP, PHP, JSP, ColdFusion, Ruby on Rails, Python และ HTML Page โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Adobe Flash
 4. ติดตั้งด้วยการคัดลอกไฟล์ที่เกี่ยวข้องไปไว้ในบนเครื่องแม่ข่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือ Plug-in ใดๆ
 5. สามารถสร้างแผนภาพได้โดยใช้ XML File เป็นข้อมูลในการแสดงผล
 6. มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบ Enterprise License ซึ่งมีลักษณะการใช้งานและติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเว็บไซต์และผู้พัฒนา

ความต้องการในการปรับปรุงเว็บไซต์

 1. ออกแบบและปรับปรุงชุดรูปแบบการแสดงผล (Theme) สำหรับเว็บไซต์ XXX โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 2. ต้องออกแบบ Theme สำหรับเว็บไซต์ XXX และ XXX ทั้งหมดรวมทั้งหน้าแรก (Home Page) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (Interface)
 3. สามารถแสดงผลด้วยโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๘.๐ , Mozilla Firefox ๓.๐ เป็นอย่างน้อย
 4. ภาพและแบบอักษร (Font) ที่ใช้งานต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งหมด
 5. ต้องสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุง Theme ภายหลังได้
 6. ปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับโครงสร้างเมนู และแผนผังเว็บไซต์ตามแบบเว็บไซต์XXX และ XXX เดิม
 7. ผู้รับจ้างจะต้อง Theme นำเสนอแก่ศูนย์XXX โดย Theme ที่ใช้งานจริงจะต้องผ่านความเห็นชอบของศูนย์

ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ และการบริหารจัดการเว็บไซต์XXX โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. ระบบเว็บไซต์จะที่ใช้งานจริง จะต้องติดตั้งอยู่ Web Server ของ XXX
 2. ต้องพัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL โดยต้องสามารถติดตั้งและทำงานบน Web Server ของ XXX ได้
 3. ใช้ Theme ตามข้อที่ ๔.๒.๑
 4. มีการออกแบบโครงสร้างในการแสดงผลของเว็บไซต์ในรูปแบบ Section, Category, Content
 5. มีระบบจัดการเนื้อหา (Content Management)
 6. มีระบบบริหารจัดการสมาชิก (User Manage)
 7. มีระบบดึงและกระจายข่าว (RSS Feed)
 8. มีระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ (Search)
 9. มีระบบสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
 10. มีแบบฟอร์มติดต่อเรา (Contact us)
 11. มีระบบสำรวจความคิดเห็น (Poll)
 12. มีระบบจัดการแบนเนอร์โฆษณา
 13. มีระบบจัดการ Web Link
 14. มีระบบการ Download, Upload File ภายในเว็บไซต์
 15. มีระบบกระดานข่าว (Webboard)
 16. มีระบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
 17. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตั้งค่าทั่วไปให้กับระบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งตั้งค่าเบื้องต้นให้แก่ระบบเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้
 18. ทุกส่วนของระบบเว็บไซต์ต้องสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว
 19. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบและนำเสนอแก่ ศูนย์ XXX โดยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงจะต้องผ่านความเห็นชอบของศูนย์ XXX
 20. ผู้รับจ้างจะต้องทำการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม มายังเว็บไซต์ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดจากภายในฐานข้อมูลและ File ทั้งหมดที่ถูก upload และใช้งานภายในเว็บไซต์ และแปลงข้อมูลให้เป็นไปตาม Theme ใหม่เฉพาะข้อมูลเก่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ หน้า ทั้งนี้รวมถึงการแปลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 21. มีระบบแจ้งเตือนการเพิ่มเนื้อหาใหม่ภายในเว็บไซต์ XXX ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบรับรองเนื้อหา (Approve) ได้
 22. ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการใช้งานเว็บไซต์ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ (System Administrator) และผู้ใช้งาน (End User) แก่ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบไม่น้อยกว่า ๕ ชุด
 23. หลังจากส่งมอบระบบที่ใช้งานผู้รับจ้างต้องส่งแผ่น CD หรือ DVD ที่ Back Up ตัวระบบเว็บไซต์ใหม่อย่างน้อย ๒ ชุด
 24. ผู้รับจ้างจะต้อง ออกแบบระบบและ Theme นำเสนอแก่ ศูนย์ XXX โดยระบบเว็บไซต์และ Theme ที่ใช้งานจริงจะต้องผ่านความเห็นชอบของศูนย์XXX

ความต้องการในการแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในเว็บไซต์ XXX

 1. ผู้รับจ้างจะต้องแปลเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ XXX โดยจะต้องแปลไม่เกินXหน้ากระดาษ A๔ ต่อเดือนเป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 2. หากเนื้อหาที่มอบหมายให้แปล มีจำนวนน้อยกว่า X หน้า A๔ ให้ยกยอดที่เหลือไปเป็นยอดสะสมในเดือนต่อไป ทั้งนี้ จำนวนเอกสารที่ต้องแปลภายในระยะเวลา ๖ เดือน รวมแล้วไม่เกิน XX หน้า A๔
 3. เนื้อหาที่ผู้รับจ้างได้ทำการแปลแล้วเสร็จจะถือว่าสมบรูณ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ XXX

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

 • งวดที่ ๑ ทำการส่งมอบ Software Graphic Library ตามข้อที่ ๔.๑ และการแปลเนื้อหาที่ XXX.ได้มอบหมายให้เป็นภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔.๓ จำนวนไม่น้อยกว่า X หน้าภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 • งวดที่ ๒ ทำการส่งมอบระบบ ตามข้อที่ ๔.๒ และการแปลเนื้อหาที่ XXX ได้มอบหมายให้เป็นภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔.๓ จำนวนไม่น้อยกว่า X หน้า ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 • งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างทำการแปลเนื้อหาที่ XXX ได้มอบหมายให้เป็นภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔.๓ จำนวนไม่น้อยกว่า X หน้า ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
 • งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างทำการแปลเนื้อหาที่ XXX ได้มอบหมายให้เป็นภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๔.๓ จำนวนไม่น้อยกว่า X หน้า ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการชำระเงิน

XXX จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาจ้าง หลังจากที่ผู้รับจ้าง ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดและได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะชำระเงินตามเงื่อนไขดังนี้

 • งวดที่ ๑ ชำระเงินจำนวน X% เมื่อได้ส่งมอบและตรวจรับตามข้อ ๕.๑ แล้ว
 • งวดที่ ๒ ชำระเงินจำนวน X% เมื่อได้ส่งมอบและตรวจรับตามข้อ ๕.๒ แล้ว
 • งวดที่ ๓ ชำระเงินจำนวน X% เมื่อได้ส่งมอบและตรวจรับตามข้อ ๕.๓ แล้ว
 • งวดที่ ๔ ชำระเงินจำนวน X% เมื่อได้ส่งมอบและตรวจรับตามข้อ ๕.๔ แล้ว

เงื่อนไขการให้บริการระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา

 1. ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา หมายถึงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาและขอบเขตโครงการปรับปรุงเว็บไซต์XXX ภายในระยะเวลาของอายุสัญญา
 2. หากมีคุณสมบัติทางเทคนิคใดที่ไม่สามารถทำการทดสอบได้ในขั้นตอนการตรวจรับ XXX พบว่าระบบที่จัดซื้อไม่สามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติทางเทคนิคนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขให้ระบบทำงานได้ตามเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับให้สิ้นไปโดยเร็ว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ XXX รับมอบระบบอย่างเป็นทางการตามงวดงานที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์ตามข้อ ๔.๒ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ตามข้อ ๘.๑ หากระบบตามข้อ ๔.๒ เกิดชำรุด บกพร่อง หรือขัดข้องของเว็บไซต์ตามข้อ ๔.๒ โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบสื่อสารข้อมูล และ Web Server ของ XXX ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในเวลา ๔ ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้ง ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้ภายใน ๘ ชั่วโมง หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว จะต้องจัดหาระบบทดแทนให้ใช้งานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะบกพร่องปัญหาแล้วเสร็จ และหากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด XXX มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยค่าจ้างในการจ้างบุคคลภายนอก ค่าซ่อมแซม แก้ไข ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกให้แทน XXX ทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบสื่อสารข้อมูล และ Web Server ของ XXX
ทั้งนี้การประกันดังกล่าวสามารถสิ้นสุดได้เมื่อ XXX เปิดใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์อินทราเน็ตที่จัดหาตามโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ

เงื่อนไขการปรับ

กรณีที่ระบบเว็บไซต์ชำรุด บกพร่อง หรือขัดข้องเกินกว่า ๒ ชั่วโมง ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการปรับเป็นรายวันในอัตรา ๐.๐๓๕% ของวงเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาต่อวัน จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วเสร็จ

ขอขอบคุณ @darkleonic ผู้ร่างเอกสารตัวนี้ครับ