SOS case of tweeple

คุณ @kennyhass รถเสียน่ะครับ เลย tweet ขอความช่วยเหลือไป ปรากฎว่าด้วยน้ำใจทำให้มีคน RT จำนวนมากและมีคนมาช่วยจนได้ครับ นับว่า twitter มีประโยชน์จริงๆ ลองอ่านได้ที่ น้ำใจทวีตชนในยามทุกข์ยาก

(อ่านจากล่างสุดขึ้นมาบนสุดนะ)

help1

การช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันในอนาคตของคนน่าจะทำได้ง่ายขึ้นด้วย twitter ครับ เพราะว่า twitter เป็นการระบุตัวตนที่แท้จริงของคนออกมา มันเป็นการรับประกันอยู่แล้วถึงลักษณะของคนๆนั้นผ่านทาง followers และ timeline ดังนั้นการนัดร่วมทางกรณีไปทางเดียวกัน หรือการช่วยเหลือกันจะไม่ต้องกลัวหรือกังวลผู้ที่ตั้งใจหลอกลวงอีกต่อไป สังคมน่าจะ”มีประสิทธิภาพ”ขึ้นครับ