สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ : ผู้ว่า กฝผ . คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ พี่ สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ที่ได้รับการคัดสรรค์จากบอร์ดกฟผ ให้เป็นผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนใหม่ครับ 🙂 พี่สุทัศน์ เป็นรุ่นพี่วิศวฯจุฬาฯของผมกับบอล์ลเช่นกันครับ ที่น่าแปลกใจก็คือในเว็บ egat.co.th กลับไม่มีข่าวนี้ และเว็บข่าวข้างนอกมีข่าวเกี่ยวกับการเมืองภายในนิดหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ครับ

สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

บอร์ด กฟผ. เห็นชอบ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 11

นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) เปิดเผยถึงผลการ ประชุมบอร์ดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.ได้นําเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมจะเป็นผู้ว่า การ กฟผ. ต่อ บอร์ด กฟผ. 4 ท่าน ได้แก่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ (รวฟ.) นายสมบูรณ์ อารยะสกุล (รวพ.) นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ (รวค.) และนายสหัส ประทักษ์นุกูล (รวผ.) โดยนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ มีคะแนนสูงสุด บอร์ด กฟผ. จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอ โดยจะนําเสนอชื่อนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 11 ต่อ กระทรวงการคลังเพื่อจะได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ว่าการ และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้จะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. คนปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 นี้

อนึ่ง นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เกิดวันที่ 31 ก.ค. 2496 อายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Advanced Management Program จาก Harvard Business School ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ.

ประวัติการทํางานที่สําคัญ
1 ต.ค. 2551 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
21 ธ.ค. 2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารสายงานผลิตไฟฟ้า
1 ต.ค. 2549 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบํารุงรักษา
18 ก.พ. 2548 ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล
1 ต.ค. 2547 ผู้อํานวยการฝ่ายประจํารองผู้ว่าการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ทําหน้าที่ผู้อํานวยการ
โครงการธุรกิจเดินเครื่องและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟ้า
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด
1 พ.ย. 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการธุรกิจบํารุงรักษา
1 พ.ย. 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการธุรกิจบํารุงรักษา – ธุรกิจ