ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ

ทำเว็บกันมาพักใหญ่แล้ว อยากจะเอาสัญญาที่เคยทำๆกับลูกค้ามา Opensource กันดูนะครับ 😛 ใครมีสัญญาที่พอจะเปิดเผยได้ก็เอามาแชร์กันได้นะครับ เพื่อความก้าวหน้าวงการทำเว็บไทย 😀 อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้ารายเล็กๆที่ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีความจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่าไหร่ โดยผมจะถือว่าโควเทชั่นหรือใบเสนอราคานั้นถือเป็นสัญญาเมื่อมีการเซ็นกลับมาแทนครับ

ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ : 1

(อันนี้เคยร่างไว้นานมากแล้ว ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้)

สัญญาจ้างทำงานเวปไซต์………………………………………….

สัญญาฉบับที่……………………………………………………………
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่?????????????????
วันที่?????เดือน?????????.พ.ศ. ?????
ระหว่าง????????????????ที่อยู่……………………………………………………………
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า ?ผู้ว่าจ้าง? ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ทำเว็บX จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ……………..ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ?ผู้รับจ้าง? อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

ส่วนที่1: สิทธิ-หน้าที่ของคู่สัญญา

ข้อ1 ระยะเวลาในการทำWebsite จะแบ่งออกเป็น 5 ระยะ อันได้แก่

ระยะที่1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดทำWebsite และทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลง

ระยะที่2 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และข้อมูต่างๆที่จะใช้ในการทำWebsite ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการเริ่มดำเนินการ ซึ่งหากผู้ว่าจ้างส่งมอบล่าช้า จะมีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการทำ Website ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้

ระยะที่3 เมื่อได้รับวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลครบถ้วน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบหน้าแรกของWebsiteเพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบหน้าแรก1นี้ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากมีการลงนามในสัญญาเกิดขึ้น หรือตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างกำหนด

ระยะที่4 เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงยอมรับงานในระยะที่3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว2 ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการออกแบบส่วนที่เหลือของWebsite ซึ่งมีรายละเอียดตามใบเสนอราคาโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน้า xxx ระยะเวลาในการทำ xx วัน
หน้า xxx ระยะเวลาในการทำ xx วัน
หน้า xxx ระยะเวลาในการทำ xx วัน

ระยะที่5 เมื่อผู้รับจ้างได้ออกแบบทุกหน้าของWebsite เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องสื่อสารกับผู้รับจ้างอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการแก้ไข (หากมี)ซึ่งผู้ว่าจ้าง มีสิทธิในการแก้ไข ได้ไม่เกินสองครั้ง

ส่วนที่2:รายละเอียดการชำระเงิน

ข้อ 1 การชำระเงินจะแบ่งออกเป็นสองงวดโดยเมื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเงื่อนไขในการจัดจ้างและมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะทำการออกแบบWebsiteตามรายละเอียดในส่วนที่1ระยะที่3 ในงวดที่1ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินค่าว่าจ้างทั้งหมดภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตกลงยอมรับหน้าแรกของการออกแบบ Website และเมื่อผู้รับจ้างทำงานจบระยะที่ 5 แล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดแก่ผู้รับจ้างภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา

ข้อ2 ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการจ่ายเงินงวดที่1ให้แก่ผู้รับจ้างในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการจ่ายเงินหลังจากผู้รับจ้างทำงานในระยะที่ 3เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเลื่อนวันเริ่มระยะเวลาดำเนินการส่วนที่เหลือ ออกไปเป็นจำนวนวันเท่ากับวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำWebsiteทั้งหมดเลื่อนออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

ข้อ3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อภาพ ข้อความ หรือ วีดีทัศน์ลิขสิทธิ์ จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการจัดซื้อ

ส่วนที่3: รายละเอียดของWebsiteที่สมบูรณ์ รวมถึงการดูแลรักษา

ข้อ1 Websiteที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย xxxxxxxxxxxxxx

ข้อ2 Domain และ Hostingจะมีอายุตามรอบสัญญาที่ได้เสนอไว้ในใบเสนอราคา หาก Domain หรือ Hostingหมดอายุ ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบภายในระยะเวลา 1เดือนก่อนวันหมดอายุสัญญา หากผู้วาจ้างไม่ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการต่อ Domain หรือ Hosting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบหากWebsite ไม่สามารถใช้ได้ต่อไป

ส่วนที่4: ลิขสิทธิ์Website

ข้อ1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในลิขสิทธิ์ของ Website ที่จัดทำขึ้นทั้งหมด

ข้อ2 หากมีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับWebsite ภายหลังการรับมอบงานสำเร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น

ส่วนที่5: การปกป้้องสิทธิประโยชน์ของคู่สัญญา

ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิในการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15/ ปี โดยคิดเป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่จ่ายเงินล่าช้าจริง

ข้อ 2 หากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือถือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ??????????????ผู้ว่าจ้าง
(?????????????..)
ลงชื่อ??????????????ผู้รับจ้าง
(?????????????..)
ลงชื่อ??????????????พยาน
(?????????????..)
ลงชื่อ??????????????พยาน
(?????????????..)

ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ : 2

(อันนี้เป็นสัญญาในลักษณะที่บริษัททำเว็บเป็น Joint Venture ด้วยครับ)

สัญญาว่าจ้างออกแบบและผลิตเว็บไซต์ xxxx.com

เขียนที่ ……….

วันที่ …………
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ……..จำกัด โดยนาย ………. กรรมการผู้มีอำนาจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ……….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ?ผู้ว่าจ้าง? ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทำเว็บ xxxx จำกัด โดยนาย ……. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ?ผู้รับจ้าง? อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างกันดังนี้

?ผู้ว่าจ้าง? ตกลงว่าจ้าง และ ?ผู้รับจ้าง? ตกลงรับจ้าง ออกแบบและผลิตเว็บไซต์ xxxx.com เฉพาะส่วนของ…. ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยลูกค้าในการค้นหา xxx ที่ต้องการ ดูภาพxxxxต่างๆที่แบ่งประเภทไว้ได้ และช่วยผู้ประกอบการในการ upload และบริหารข้อมูล xxxxx ด้วยระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกับการทำงาน โดยคู่สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในตัวเว็บไซต์ xxxx.com เป็นของ ?ผู้ว่าจ้าง? ทั้งโค๊ดของเว็บไซต์ (Source Code) และ ชื่อเว็บไซต์ xxxx.com (Domain name: xxxx.com)
หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญา

?ผู้ว่าจ้าง?

รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และกรอกข้อมูล (Data Input) เข้าไปยังระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์
รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ xxxx.com กับลูกค้า, สื่อ, หน่วยงานราชการ และเอกชนต่างๆ
รับผิดชอบในงานสร้างแผนอบรมทีมขาย และจัดการด้านการขายโฆษณาสำหรับเว็บไซต์
รับผิดชอบในการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขายโฆษณา และการกรอกข้อมูลลงระบบเว็บไซต์

?ผู้รับจ้าง?

รับผิดชอบในงานออกแบบฟังก์ชั่นเว็บไซต์ (Web Architecture), งานออกแบบผังเว็บไซต์ (Web blueprint & flow), งานออกแบบส่วนการใช้งาน (User Interface), และงานออกแบบโลโก้, กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ภายในเว็บไซต์ทั้งหมด
รับผิดชอบในการผลิตเว็บไซต์ (Coding) ให้สามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชั่นที่ได้ตกลงไว้ตามเอกสารแนบ
รับผิดชอบในงานให้คำปรึกษาการวางแผนด้านการตลาดสำหรับเว็บไซต์ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์, การโปรโมท และหาลูกค้าออนไลน์, การอบรมทีมขาย, สร้างแผนการดูแลลูกค้า, การประเมินผลงานด้านการตลาดและการขาย, ฯลฯ (ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ที่ใช้ในการดำเนินงานในงานการตลาด ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน)
รับผิดชอบในการรับสมัคร และคัดเลือกพนักงานด้านการออกแบบ และผลิตเว็บไซต์
รับผิดชอบในการดำเนินงานเว็บไซต์ (Operating & Moderating) ดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ (Maintenance, Update, and Backup) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ให้การสนับสนุนและแก้ปัญหาทางเทคนิค (Technical Support)

ค่าจ้างในการผลิต

คู่สัญญาตกลงค่าจ้างในการผลิตเว็บไซต์ xxxx.com ส่วน xxx เป็นจำนวนเงิน xxx,000 บาท (xแสนxหมื่นxพันบาทถ้วน) รวมภาษี โดยแบ่งชำระเป็นดังนี้
งวดแรก xx,000 บาทถ้วน(รวมภาษี) ชำระเงินทันทีหลังจากตกลงเริ่มดำเนินการผลิต

งวดที่สอง xx,000 ถ้วน(รวมภาษี) ชำระเงินทันทีหลังจากเว็บไซต์ขั้นเบื้องต้นทำการผลิตสมบูรณ์ และนำขึ้นใช้งานในระบบอินเตอร์เนทได้แล้ว

งวดที่สาม xx,000 บาทถ้วน(รวมภาษี) ชำระเงินหลังจากเว็บไซต์เบื้องต้นทำการผลิตสมบูรณ์ และนำขึ้นใช้งานในระบบอินเตอร์เนทได้แล้วเป็นเวลา 1 เดือน

งวดที่สี่ xx,000 ถ้วน(รวมภาษี) ชำระเงินหลังจากเว็บไซต์ในส่วนของการจัดการในส่วนของผู้ดูแลระบบและ Banner management เสร็จเรียบร้อย (ถ้าเสร็จภายในหนึ่งเดือนสามารถชำระพร้อมงวดที่สามได้)

งวดที่ห้า xx,000 ถ้วน(รวมภาษี) ชำระเงินหลังจากเว็บไซต์ในส่วนของ โครงสร้างระบบเว็บสำเร็จรูปเพื่อ…. เสร็จเรียบร้อย

งวดที่หกถึงเก้า ชำระเงินต่อเนื่องเดือนละ xx,000 บาทถ้วน(รวมภาษี) ทุกๆ เดือน นับจากงวดที่สี่และห้าเสร็จเรียบร้อย

สัญญาการลงทุนร่วม

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรายเดือน (แบบประมาณการ) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

?ผู้ว่าจ้าง?

ค่าจ้างพนักงานขายโฆษณาในเว็บไซต์จำนวน 1-2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน
ค่าจ้างพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Customer Service) จำนวน 1 ตำแหน่งอัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
ค่าจ้าง editor กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ (Data Input) จำนวน 5-6 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกินสี่หมื่นบาทถ้วน

?ผู้รับจ้าง?

ค่าจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Administrator, Webmaster) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทถ้วน
ค่าจ้างผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) จำนวนหนึ่งตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละไม่เกิน สองหมื่นบาทถ้วน
ค่าจ้างผู้วิเคราะห์โครงสร้าง (Systems analyst) จำนวนหนึ่งตำแหน่ง ใช้เวลา สี่วันทำการต่อเดือน อัตราค่าจ้างไม่เกิน สองหมื่นบาทถ้วน (4 Manday)
ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจริงมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกำหนดค่าใช้จ่ายใหม่ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย

สัญญาการแบ่งผลประโยชน์

?ผู้ว่าจ้าง? ตกลงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับ ?ผู้รับจ้าง? ดังนี้
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 35 ของรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีรายรับสุทธิน้อยกว่าเดือนละxแสนบาท
อัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละ 40 ของรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีรายรับสุทธิตั้งแต่เดือนละxแสนบาทเป็นต้นไป และคงรักษาอัตราส่วนนี้เรื่อยไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการโอนสิทธิและความรับผิดชอบไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องต่างยึดถือไว้คนละฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ : 3

อันนี้สำหรับโครงการระบบใหญ่มาก

สัญญาจ้างงานจัดซื้อระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลสําหรับงานบริการนักลงทุนผู้รับจ้าง บริษัท…….จํากัด เลขที่ …………… โทร. …………. สัญญาจ้างเลขที่ ……………. สัญญาลงวันที่ ……………. อ้างถึงใบสั่งจ้างเลขที่ ……….. ผู้ประสานงาน คุณ…….โทร. …………. แฟ็กซ์ ………..

กําหนดวันส่งมอบ ตามเงื่อนไขการส่งมอบผู้ว่าจ้าง บริษัท ………….. เลขที่ ……… แฟ็กซ์ …………. กําหนดวันส่งมอบ ตามเงื่อนไขการส่งมอบสถานที่ส่งมอบ ตามเงื่อนไขการส่งมอบลําดับที่รายการจํานวนราคาต่อหน่วยราคารวม(บาท)

งานจัดซื้อระบบงาน xxxx ราคา x,000,000 ( xล้านxแสนxหมื่นบาทถ้วน ) ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 1. ข้อตกลงการว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างในการจัดสร้างระบบ xxxx ให้กับผู้ว่าจ้าง ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและพัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้อย่างครบถ้วน

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 สําเนาใบสั่งของ / ใบสั่งจ้างทําของ เลขที่ ……
2.2 ใบเสนอราคา / ใบยืนยันราคา เลขที่ ……… ลงวันที่ 4………..
2.3 รายละเอียดของ Scope of Work และ แผนการดําเนินงาน

ข้อ 3 ระยะเวลาการจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางานภายในระยะเวลา … วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่……… และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ………….

[ ใส่ตารางการดำเนินการ ]

ข้อ 4. เงื่อนไขการส่งมอบ

ส่งมอบงานภายใน …. วัน นับจากวันที่ในสัญญานี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอบเขตการดําเนินงาน (Scope of Work) แนบท้ายสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ…..ของมูลค่าโครงการ นับแต่วันที่พ้นกําหนดส่งมอบงานถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 5. เงื่อนไขการชําระเงิน

ชําระเงิน 4 งวดตามรายละเอียดด้านล่าง เป็นจํานวนเงิน x,000,000.00 บาท ( xล้านxแสนxหมื่นบาทถ้วน )

1. งวดแรก x0% เป็นเงิน x00,000.00 (xแสนxหมื่นxพันบาทถ้วน) เมื่อทํารายงานสรุปความต้องการของดีไซน์ interface และสรุปเทคโนโลยีที่ใช้แล้วเสร็จ
2. งวดที่สอง x0% เป็นเงิน x00,000.00 (xแสนxหมื่นxพันบาทถ้วน) เมื่อ ทํางานด้านการสรุปความต้องการและระบบ ………. สําเร็จ และเริ่ม online ทดสอบบน Server
3. งวดที่สาม x0% เป็นเงิน x00,000.00 (xแสนxหมื่นxพันบาทถ้วน) เมื่อ ทํางานด้านการสรุปความต้องการและระบบ ……….. สําเร็จ และเริ่ม online ทดสอบบน Server
4. งวดที่สี่ x0% เป็นเงิน x00,000.00 (xแสนxหมื่นxพันบาทถ้วน) เมื่อทําการฝึกอบรมและคณะกรรมการตรวจการจ้างลงนามตรวจรับมอบเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6. การค้ําประกัน

ในการทําสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร???.เลขที่??????ลงวันที่??????..เป็นจํานวนเงิน x00,000.00 (xแสนxหมื่นxพันบาท) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันตามสัญญา หลักประกันที่ผู้รับจ้างมอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้หลุดพ้นจากการรับประกันการชํารุดบกพร่องตามข้อ 9 ของสัญญานี้

ข้อ 7. การรักษาความลับ

บรรดาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างและ/หรือพนักงานของผู้รับจ้างได้ส่งมอบหรือจัดหาให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานฯ ตลอดจนข้อมูลเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมาเนื่องจากปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างและพนักงานของผู้รับจ้างมีหน้าที่เก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้บุคคลอื่นใดทราบ และผู้รับจ้างตกลงให้คํารับรองและรับประกันต่อผู้ว่าจ้างในความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างขณะอยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้างหรือคนในบังคับของผู้รับจ้างเป็นอย่างดี และหากผู้รับจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนในบังคับของผู้รับจ้างฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือทําให้เอกสารอันเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างสูญหาย ให้ถือว่าผู้รับจ้างกระทําผิดสัญญาและให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้าง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากการกระทําผิดสัญญาดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าเสียหายออกจากเงินค่าพัฒนาระบบฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้

ข้อ 8. การตรวจรับมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องทําการตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการให้แล้วเสร็จภายใน …. วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องจัดทําเอกสารการตรวจรับมอบงานให้ผู้รับจ้าง เพื่อผู้รับจ้างจะนํามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับชําระเงินต่อไปหากผู้รับจ้างทําการตรวจสอบงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้วพบว่า มีความชํารุดบกพร่องหรือมีความต้องการจะแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน …. วันหลังจากได้รับเอกสารส่งมอบงานเพื่อผู้รับจ้างจะได้ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน …. วัน นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ การส่งมอบงานจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขความชํารุดบกพร่องเช่นว่านั้นแล้ว

ข้อ 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างรับประกันในความชํารุดบกพร่อง หรือความขัดข้องของงานตามสัญญาเป็นระยะเวลา … เดือน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดที่ได้มีการตกลงกันไว้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขปรับปรุงให้ดีภายใน … วัน นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องทําเอกสารระบุความผิดพลาดที่ต้องการจะแก้ไขให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง หรือทําให้ถูกต้องตามข้อกําหนดที่ได้มีการตกลงกันไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ข้อ 10. คํารับรองของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ศึกษา และทําความเข้าใจในลักษณะงานตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของงานตามสัญญานี้เป็นอย่างดีแล้ว และตกลงว่าจะทํางานให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยใช้บุคคลากรที่มีความรู้ความชํานาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับงานตามสัญญานี้ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและถูกต้องสมบูรณ์ตามขอบเขตของงานที่ระบุไว้ในสัญญานี้

ข้อ 11. ข้อห้ามการโอนสิทธิหรือหน้าที่

สิทธิตามสัญญานี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้รับจ้างจะต้องไม่นําเอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปโอนให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน ในกรณีที่สัญญานี้ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้แต่อย่างใดไม่

ข้อ 12. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการทํางานตามสัญญานี้อย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ และในระหว่างทํางานผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนเป็นผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอํานาจนั้น ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

ข้อ 13. การควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอํานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได้

ข้อ 14. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภยันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องจากการงานที่ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่หรือบริวารของผู้รับจ้างทําขึ้นและต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้างซึ่งเกิดจากการกระทําของผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ตามจํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 15. ลิขสิทธิ์

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับงานตามสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างมิได้แก้ไข้ดัดแปลงไปจากเดิม ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้รับจ้างมิอาจกระทําได้และผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 16. สิทธิในระบบงาน

ผู้รับจ้างตกลงและรับทราบว่างานที่ได้พัฒนาขึ้นตามสัญญานี้ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะทําการส่งมอบต้นฉบับและ Source code ทั้งหมดของโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการปรับปรุง คัดลอก หรือนําระบบงานนี้ไปใช้ในงานส่วนอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นของผู้ว่าจ้างได้ตามต้องการ

ข้อ 17. การส่งคําบอกกล่าว

การส่งคําบอกกล่าวหรือหนังสือใด ๆ ระหว่างคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ส่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตามสัญญานี้โดยให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้รับและทราบข้อความตามคําบอกกล่าวหรือหนังสือดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้ส่งไปถึง ทั้งนี้หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบภายใน … วัน นับจากวันที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ มิฉะนั้น ให้ถือตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตามสัญญานี้

ข้อ 18. การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาว่าจ้างนี้กับผู้รับจ้างได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย …. วัน ให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อทําการยกเลิกสัญญาหากผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทํางานตามสัญญานี้ได้ทันตามกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้รับจ้าง และมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นทํางานแห่งสัญญานี้ต่อจากผู้รับจ้างได้อนึ่ง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งข้างต้น ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 19. ภาษีอากร

ในกรณีที่ต้องเสียภาษีนําเข้า ค่าอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องมาจากการทําสัญญาหรือการดําเนินงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและต้องเป็นผู้ชําระแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 20. การอบรม

ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบตามสัญญานี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดําเนินการส่งมอบระบบงานดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงมือชื่อพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง ตําแหน่ง ……… บริษัท …. จํากัด
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง ตําแหน่ง ……… บริษัท …. จํากัด
ลงชื่อ พยาน ………
ลงชื่อ พยาน ……….

ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจทำเว็บ : 4

(อันนี้เป็นแบบร่างโดยผู้ว่าจ้าง สัญญาเปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างได้เปรียบมาก)

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ………………………………

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…………………………………….เลขที่……………….ถนน………………………………..ตำบล/แขวง………………………………..อำเภอ/เขต………………………………………….จังหวัด………………………..เมื่อวันที่…………..เดือน…………………..พ.ศ………………………….ระหว่าง……………………………………………….โดย…นาย…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ?ผู้ว่าจ้าง? ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท …….จำกัด ที่อยู่เลขที่ …… โทรศัพท์ ……… โดยนาย……ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ……เดือน……..พ.ศ………..ทะเบียนเลขที่ ……… เมื่อวันที่……เดือน……..พ.ศ……………………เลขประจำตัวผู้เสียภาษี…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ?ผู้รับจ้าง? อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและรับผู้รับจ้างตกลงจ้างพัฒนาเว็บไซต์ xxxx.com จำนวน 1 งาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ใบเสนอราคา จำนวน … หน้า

2.2 เอกสารประกอบการทำสัญญา จำนวน …. หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ได้นำหลักประกันเป็น เช็คของธนาคาร…. สาขาถนน…. เป็นจำนวนเงิน ……… บาท (………………………..) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างเสนอมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู่ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว เป็นเวลา …. เดือน

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน …………………………………………….บาท (…………………………………………………………….) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ……………………………บาท

ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป้นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดสุดท้าย ดังนี้

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน……………………………..บาท (…………………………………………….บาท)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ xxxxcom แล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับมอบงาน ลงนามในเอกสารการส่งมอบงาน

ข้อ 5. กำหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ?? เดือน.???.. พ.ศ???.. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่??..เดือน????..??.พ.ศ?????.ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากรับจ้างรายใหม่ ใหกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ? ปี?? เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง บิดพลิ้ว ไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด??วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป้นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ทำจะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหนึ่งต่อโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างที่ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป้นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดหรือความบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

ข้อ 10.การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของรับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฏหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตราย ใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบูคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผูรับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา นั้นมำอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังทำงานได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วบเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดของตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรูปแบบรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉับของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป้นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้า ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14.งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือ ราคาที่กำหนดไวในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติม หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรือ งานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณี ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างร้อยละ 0.10 ต่อวัน เป็นจำนวนเงิน ……………………บาท(………………………………………………….) จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ? บาท ( – ) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร้จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีก

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดชึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย วึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือ จากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือ บังคับ จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายที่เป็นค่าปรับ แลค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใด ๆ อันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือ พฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขยายเวลาทำงานออกไปถายใน … วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ ผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็น สมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลสยมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ว่าจ้าง

(________________________)

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับจ้าง

(________________________)

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน

(________________________)

ลงชื่อ……………………………………………………พยาน

(________________________)

หมายเหตุ : สัญญาจ้างฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ………..เดือน…………พศ…………………..